İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Mke Pirinç Fabrikası Müdürlüğü-ticaret Müdürlüğü
İşin Adı 500 Ton (+- 10 Ton Toleranslı) Fw 5,56X45 Mm Kovan Yüksük Şeridi (3,58X145 Mm) (Cuzn30)
İlan Tarihi 01.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.08.2016 15:00:00
Son Teklif Tarihi 9.08.2016 15:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2016/281499
İşin Adı : 500 Ton (+- 10 Ton Toleranslı) Fw 5,56X45 Mm Kovan Yüksük Şeridi (3,58X145 Mm) (Cuzn30)
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Karşıyaka Mah. Ahılı Cad. No:63 71300
b) Telefon ve faks numarası : 3182243010 - 3182242893
c) Elektronik posta adresi : mkepirinc@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.mkek.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 500 ton (+- 10 ton toleranslı) FW 5,56x45 mm Kovan Yüksük Şeridi (3,58x145 mm) (CuZn30)
b) Teslim [yeri / yerleri] : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü / KIRIKKALE
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : 04.10.2016 dan 15.11.2016 tarihine kadar 13 parti halinde teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü.
b) Tarihi ve saati : 09.08.2016 - 15:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklilerin İhale konusu malla ilgili olarak, kaliteyi sağlamaya yönelik (AQAP belgesi veya ISO 9001:2008) kalite güvence belgesi,
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 (Yüz) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü 63 No’lu oda adresine verilebileceği gibi, PTT Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- İhale konusu Kovan Yüksük Şeridi için aşağıdaki formüle göre fiyat verilecektir. Birim Fiyatı oluşturan Malzeme fiyatı ve Prim formüldeki gibi ayrı ayrı gösterilecektir.
“Birim fiyat (TL/KG) = Malzeme fiyatı (TL/KG) + Prim (TL/KG)”
Malzeme fiyatı, 11.07.2016 tarihli Londra Metal Borsası (LME) kapanış fiyatları olan Cu: 4.746,00 (USD/Ton) ve Zn: 2.150,00 (USD/Ton) ile aynı tarihli gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) USD Döviz Satış Kuru değeri olan 2,9033 USD/TL esas alınarak, İdari Şartnamenin teklif ve sözleşme türü başlıklı 17. maddesindeki formüllere göre tarafımızdan hesaplanmıştır.
Prim tekliflerinde Kuruş Hanesi iki basamak olarak uygulanacaktır.
İhale sonucu üzerine ihale bırakılan istekliyle, yüksük şeridinin miktarı ile yüksük şeridi için teklif edilen Prim fiyatların Malzeme fiyatlarıyla toplanması suretiyle bulunacak olan Birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedeller üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
İsteklilerce Prim teklifleri Türk Lirası olarak verilecek olup Teklifler Prim fiyatı üzerinden değerlendirilecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
9-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12- MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğü Bu ihalede Kamu İhale Kanunu 3. madde (g) bendi gereğince ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kamu ihale kanununa ve 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.


Paylaş