İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Mke Silah Fabrikası Müdürlüğü-ticaret Müdürlüğü
İşin Adı Sürücülü Günübirlik 1 Adet (8+1) Araç Kiralanması
İlan Tarihi 01.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 15.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2016/293231
İşin Adı : Sürücülü Günübirlik 1 Adet (8+1)Araç Kiralanması
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : KIZILIRMAK MAHALLESI YAHSIHAN YOLU CAD. NO:15 71300
b) Telefon ve faks numarası : 3182242991 - 3182242895
c) Elektronik posta adresi : mkesilah@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.mkek.gov.tr.
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Sürücülü Günübirlik 1 Adet (8+1) Araç Kiralama
b) Yapılacağı Yer : Kırıkkale içerisinde, gerektiğinde Kırıkkale dışında
c) Süresi : 2 Yıl
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İdarenin adresindeki 3' nolu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 15.08.2016 - 14:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.2.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş deneyim belgesi
İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş (5) yıl içinde, İdarece kusursuz kabul edilen hizmet alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %30 (yüzdeotuz) oranında, ihale konusu alım veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri vermeleri zorunludur.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde yapılmış her türlü araç kiralama, benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.İhale dokümanı idarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Alım Servisinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar idarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Arşiv Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla gönderilebilir.
7.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
Bu ihalede, kısmi teklif verilemez.
8.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.
10. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
11.İdare bu ihalede, ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

                                                                      

                                                         MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ


Paylaş