İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü
İşin Adı Çeşitli Tip Ve Ölçülerde Bağlantı Elemanları Satın Alınması
İlan Tarihi 01.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 18.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2016/283690
İşin Adı : Çeşitli Tip Ve Ölçülerde Bağlantı Elemanları Satın Alınması
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : SARIKAYA MEVKII 26970
b) Telefon ve faks numarası : 2226812200 - 2226812202
c) Elektronik posta adresi : kirkatic@etimaden.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.etimaden.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Çeşitli Tip Ve Ölçülerde Bağlantı Elemanları Satın Alınması
b) Teslim [yeri / yerleri] : Kırka Bor İşletme Müdürlüğü
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Malın teslim süresi sözleşmeyi müteakip 20 (yirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Kırka Bor İşletme Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 18.08.2016 - 14:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhale dokümanı, idarenin adresinde veya idarenin internet adresinde görülebilir ve 100,00 TL. karşılığı;
-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü
Kırka – Seyitgazi / ESKİŞEHİR Tel : 0 222 681 22 00  adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110,00 TL. doküman bedelini  Ziraat Bankası Eskişehir Porsuk  Şubesi nezdindeki TR34 0001 0012 4037 7122 4555 33 iban nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks veya yazılı olarak idareye son başvuru tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Teklif sahipleri Türk Lirası olarak verecekleri nakit teminatlarını T.C. Ziraat Bankası Eskişehir Porsuk Şubesi TR34 0001 0012 4037 7122 4555 33 nolu hesabına, USD olarak verecekleri nakit teminatları T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şb. TR78 0001 0017 4537 7122 4550 02 nolu hesabına, EUR olarak verecekleri nakit teminatları T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şb. TR51 0001 0017 4537 7122 4550 03 nolu hesabına  yatırabilirler. Teminatın yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz üzerinde, ihale konusu işin adı ve bu işe ait  teminat bedeli olarak yatırıldığı belirtilecektir.
 

4.1.1.  Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek-3),

4.1.2.  Mevzuatı gereği,  kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5.  Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.6.  İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5.İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

6-Teklifler 18.08.2016 Perşembe günü saat 14:00 kadar Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Gelen Evrak (Muhaberat) Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen yere ihale saatine kadar ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden Teşekkül sorumlu değildir.

7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.


Paylaş