İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Elektrik Üretim A.ş Genel Müdürlüğü(eüaş) 18 Mart Çan Termik Santralı İşl.müd.- Çanakkale
İşin Adı Fuel-Oil Tankında Bulunan Fuel-Oilin Alımı (Çıkarılması, Lisanslı Araçlarla Taşınması, Lisanslı Tesislerde Ara Depolama/Geri Kazanım/Bertaraf İşlemlerinin Yapılması/Yaptırılması) Tank Temizliğinin Yapılması, Gas-Free Raporunun Alınması Ve Teslimi İşi
İlan Tarihi 01.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 23.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2016/289863
İşin Adı : Fuel-Oil Tankında Bulunan Fuel-Oilin Alımı (Çıkarılması, Lisanslı Araçlarla Taşınması, Lisanslı Tesislerde Ara Depolama/Geri Kazanım/Bertaraf İşlemlerinin Yapılması/Yaptırılması) Tank Temizliğinin Yapılması, Gas-Free Raporunun Alınması Ve Teslimi İşi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : ÇAN/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 0 286 435 33 70 - 0 286 435 33 75
c) Elektronik posta adresi : cantermik@euas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.euas.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartname Esasları Dahilinde; Santralımız Fuel-Oil tankında bulunan ve yakıt özelliğini kaybetmiş (yaklaşık) 569,7 Ton fuel-oilin alımı (çıkarılması, lisanslı araçlarla taşınması ve lisanslı tesislerde ara depolama veya geri kazanım veya bertaraf işlemlerinin yapılması/yaptırılması), soğuk çalışma raporunun alınması, tank temizliğinin yapılması, ateşli çalışmaya uygun hale getirilip gas-free raporunun alınması ile tankın EÜAŞ’a teslim edilmesi işi.
b) Yapılacağı Yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE
c) Süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Yüklenici 10 (on) gün içerisinde yer teslim belgesini imzalayarak işe başlayacak ve 90 (doksan) takvim gününde tamamlayacaktır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu Çan/ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 23.08.2016 - 14:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.                                                    4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.          4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,                                       4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,                                                                                                                 4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,                                             4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,                                                                                                        4.1.7. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:                     4.1.7.1. İstekliler, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde teklif bedelinin en az %25’ i kadar tek sözleşmeye ilişkin kesin kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu alım ya da benzer işlere ait iş deneyim belgesini vereceklerdir.                                                            4.1.8. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:                                      4.1.8.1. Tank temizliği ve bertaraf işlerini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.                                                                          7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi Çan/ÇANAKKALE adresinden dekont ibrazı ile satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Çan/ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


Paylaş