İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Ankara Şeker Fabrikası
İşin Adı 2016/2017 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti İşi T.ş.f.a.ş. Genel Müdürlüğü Mal Ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir
İlan Tarihi 01.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 12.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

İhale Kayıt numarası                        :  2016/288324

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  312 293 44 00 - 312 244 90 78

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ankaraseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmeti

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  2016/2017 Kampanya Döneminde 152.000 Ton Pancarın kantarlardan fabrikamıza karayolu ile nakliyesi. Nakliye yapılacak kantarlar ile sevk edilecek pancarlar aşağıda gösterilmiştir.

b) Yapılacağı yer/yerler                    :

 

Kantarın Adı

Sevk Fabrikası

Pancar Miktarı

Kalecik

Ankara

  5.000 Ton

Balışeyh

Çorum

20.000 Ton

Çerikli

Çorum

  2.000 Ton

Karacaahmet

Ankara

30.000 Ton

Sarıoba

Ankara

24.000 Ton

Yaralı

Ankara

43.000 Ton

Yenice

Ankara

28.000 Ton


 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  12/08/2016 Cuma günü Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve KDV Dahil ¨. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

Yeterlilik
Paylaş