İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tki Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü- Çanakkale
İşin Adı Karbon Kükürt Tayin Cihazı Ve Termogravimetrik Analiz Cihazı (Tga) Temini İşi İhale Edilecektir
İlan Tarihi 30.07.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.08.2016 15:00:00
Son Teklif Tarihi 24.08.2016 15:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

İşletme Müdürlüğümüz Kömür Analiz Laboratuarında Kullanılmak Üzere (2 Kalem) Karbon Kükürt Tayin Cihazı ve Termogravimetrik Analiz Cihazı (TGA) temini işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2016/283319

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0286-4162001   Faks: 0286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletme Müdürlüğümüz Kömür Analiz Laboratuarında Kullanılmak Üzere (2 Kalem) Karbon Kükürt Tayin Cihazı ve TermogravimetrikAnaliz Cihazı (TGA) temini işi

b) Teslim yeri                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale (Kapalı Zarf)

b) Yapılacağı yer                    :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  24/08/2016 Çarşamba günü saat 15:00

d) Dosya No                           :  661-KÇLİ/2016-0450

4 - İhaleye ait dökümanlar;

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 24/08/2016 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.


Yeterlilik
Paylaş