İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğü- Van
İşin Adı Pancar Nakliye Hizmetinin Yürütülmesi İşi İhale Edilecektir
İlan Tarihi 30.07.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 12.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Döneminde Karayolu ile Pancar Nakliye Hizmetinin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/292652

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Van-Ağrı Bulvarı 390 L/3 Sahilkent Mah. 65400 - Erciş/VAN

b) Telefon ve faks numarası   :  0 432 3882009 (5 Hat)/0 432 3882005

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2016/2017 Kampanya Döneminde Muradiye (10.000 Ton), Patnos (25.000 Ton) Ahlat (20.000 Ton), Akdamar (35.700 Ton) Kantarlarından - Erciş Şeker Fabrikasına toplam 90.000 Ton Pancarın Karayolu ile Nakli

b) Yapılacağı yer                    :  Bölge Kantarları ile Erciş Şeker Fabrikası Meydan Sahası

c) İşin süresi                           :  Pancar alımından itibaren yaklaşık 90 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Erciş Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  12/08/2016 Cuma günü, Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler (Teklif kapsamında sunulacak belgeler): İhale dokümanında belirtilmiştir.

- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2 ve K1 dir.)

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1. İş Deneyim Belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

6 - Benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

7 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

9 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne elden verilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacaktır.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

14 - Mezkûr hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

Yeterlilik
Paylaş