İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü
İşin Adı Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi Karayolu İle Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşi
İlan Tarihi 30.07.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 11.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi Karayolu ile Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşi T.Ş.F A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/276270

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Mimar Sinan Mah. Talip Kaban Bulvarı No: 27   24159 ERZİNCAN

b) Telefon ve Faks numarası     :  0446-223 95 00(4 Hat) 0446-223 91 67

c) Elektronik Posta Adresi         :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Erzincan Şeker Fabrikasına Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar Kantarlarından Erzincan Şeker Fabrikasına ve Turhal Şeker Fabrikasına 129.000 Ton Pancar Nakliyesi.

b) Yapılacağı yer/yerleri            :  Erzincan Şeker Fabrikasına Altınbaşak, Kelkit, Akıncılar ve Şiran Kantarlarından Fabrikamıza, Karaağaç Kantarından Turhal Şeker Fabrikasına Pancar Nakliyesi.

c) İşin süresi                              :  Fabrika Kampanya Süresi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  11.08.2016 Perşembe Günü Saat 14:00

4 - İhaleye Katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından yada ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Bu Şartnamenin 7.4’üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri.

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan İş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya yeminli mali müşavir yada Serbest muhasebeci mali müşavir veya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son Bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

4.1.10. Karayolu Taşıma yönetmeliğince belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgelerinin C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.)

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1. İş Deneyim Belgeleri :

5.1.1. İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin her bir kısım için %30 oranından az olmamak üzere, İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur.)(İş deneyimi ile ilgili diğer hususlar tip idari şartnamemizde belirtilmiştir.)

6 - Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu kara yolu taşıma yetki belgesi kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/ kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6.1. Benzer iş olarak, Karayolu taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir.

7 - İhale dokümanı; Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 (Yüz. TL) karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 11.08.2016 Perşembe günü 14:00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisini verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. ( Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.) İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gereklidir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az, olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Mezkûr hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.


Yeterlilik
Paylaş