İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İşin Adı 2016-2017 Eğitim-öğretim Yılında 65 Sobalı İlkokulu/ortaokuluna Kömür Alınması İşi
İlan Tarihi 01.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 8.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 8.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/285454

1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:45 02400 - KAHTA/ADIYAMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4167255045 - 4167255062
c) Elektronik Posta Adresi : kahtamem@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA KAHTA İLÇE MİLLİ EĞİTİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 65 SOBALI İLKOKULU/ORTAOKULUNA CEVİZ TİPİ KÖMÜR ALINMASI İŞİ 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1BÜYÜKBAĞ İLKOKULU182BOSTANLI İLKOKULU33BOSTANLI ORTAOKULU2, 54ÇALTILI İLKOKULU6 5ÇATALTEPE İLKOKULU66ÇIRALIK İLKOKULU177ESENDERE İLKOKULU88KARADUT İLKOKULU49 KÖSELER İLKOKULU1110MÜLK ORTAOKULU911SALKIMBAĞI İLKOKULU1812YELKOVAN İLKOKULU 1713ADALI İLKOKULU114AKÇAVERAN İLKOKULU115AKKAVAK İLKOKULU116AKKUŞ İLKOKULU0, 5 17AYDINPINAR İLKOKULU118BAĞLAR İLKOKULU1, 519BAKACAK İLKOKULU120BALLI İLKOKULU0 21BESELE İLKOKULU122BEŞEVLER İLKOKULU123BİDOS İLKOKULU124BOĞAZKAYA İLKOKULU0, 5 25BOZPINAR İLKOKULU226BÜYÜKGÖZ İLKOKULU127CUMHURİYET (LİLAN) İLKOKULU128ÇAĞDAŞ YAŞAM ENGİN MERİÇ İLKOKULU129ÇAMLICA İLKOKULU130ÇARDAK İLKOKULU131ÇOBANLI İLKOKULU132ÇUKURTAŞ İLKOKULU133DAMÜSTÜ İLKOKULU134DARBERİ İLKOKULU135 DARDOĞAN İLKOKULU0, 536ELBEYİ İLKOKULU237ELMALI İLKOKULU138GELDİ BULDU İLKOKULU1 39GÜZELÇAY İLKOKULU140HACERİ İLKOKULU1, 541HASKÖY İLKOKULU142İKİZCE YENİCE İLKOKULU143KARACAÖREN İLKOKULU0, 544KARATİLBE İLKOKULU145KERKAH İLKOKULU146 KEKLİK İLKOKULU147KESARTAŞ İLKOKULU148KİFİRİ İLKOKULU149KOCAHİSAR İLKOKULU150 KOZAĞAÇ İLKOKULU151MELGOSİ İLKOKULU152ORTANCA İLKOKULU153SIRAKAYA İLKOKULU154 SULTANMAĞARA İLKOKULU155ŞEHİT ER YUSUF GÖÇAN İLKOKULU156ŞEHİT MEHMET SAĞLIK İLKOKULU157TABAKLI İLKOKULU158TAŞLICA İLKOKULU0, 559TEĞMENLİ İLKOKULU160TEPEBAŞI İLKOKULU061TİTAN İLKOKULU162TÜTENOCAK İLKOKULU163YAPRAKLI İLKOKULU164YASSIKAYA İLKOKULU165YOLALTI İLKOKULU4
c) Teslim tarihi : KÂHTA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİM EDİLEN BÜTÜN ARAÇLARDAN KÖMÜR NUMUNESİ ALACAKTIR. HER ARAÇTAN AYRI AYRI NUMUNE ALINACAKTIR. BÜTÜN NUMUNE MASRAFLARI YÜKLENİCİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR. NUMUNELER ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYGUN GÖRDÜĞÜ LABORATUVARDA TAHLİL EDİLECEKTİR. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ EN SON TAHLİL SONUÇLARINI ONAYLADIKTAN SONRAKİ 50 GÜN İÇİNDE ÖDEME YAPILACAKTIR. TESLİMAT ESNASINDA FAZLA KÖMÜR YAZILDIĞI TESPİT EDİLEN OKULLARIN KÖMÜRÜ TESLİM EDİLMEYECEKTİR. TESLİM ALINMAYAN KÖMÜR MİKTARI DÜŞÜRÜLEREK ÖDEME YAPILACAKTIR.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ATATÜRK MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:45 02400 KÂHTA /ADIYAMAN
b) Tarihi ve saati : 08.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı KÂHTA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TAŞIMA BÜROSUadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KÂHTA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TAŞIMA BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş