İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü
İşin Adı Akaryakıt Alımı (Motorin)
İlan Tarihi 01.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 23.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/285875

1-İdarenin
a) Adresi : Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü- Reşatbey Mah.5 Ocak Cad.No:53 SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223441911 - 3223441911
c) Elektronik Posta Adresi : hsm01.idmi@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
125.000 Litre Motorin 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici Firmanın Akaryakıt Dolum İstasyonları
c) Teslim tarihi : Yüklenici İdare hizmetindeki araçların akaryakıt ihtiyacını, aracın Yüklenicinin dağıtım istasyonları veya bayilerine gelmesini müteakip 7 gün 24 saat süreyle anında karşılayacak ve bunun için yeteri kadar yakıtı bulunduracaktır. Sözleşmenin imzalanmasından sonra 01.01.2017 tarihinde işe başlanacak olup alım işi 31.12.2017 tarihinde sona erecektir. İdare hizmetindeki araçlar için ihtiyaç duyulacak akaryakıt, Yüklenicinin Türkiye genelinde bulunan ve 24 saat süreyle hizmete açık tutulan Araç Tanıma Sistemine dahil akaryakıt satış istasyonları veya bayilerince peyderpey teslim edilecektir. Akaryakıt alımıyla birlikte sistem tarafından düzenlenecek ve aracın plaka, marka ve model, akaryakıtın cins, miktar, birim fiyat ve tutar, akaryakıtın alındığı yer, tarih, saat ve kilometre bilgilerini içeren bir fiş araç sürücüsüne verilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 23.08.2016 - 14:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler 20/12/2003 tarih ve 25322 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanun’un 3.maddesine göre alınması zorunlu Lisans Belgesi vereceklerdir. (1.İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınmış, teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu tevsik eden lisans belgesini teklif zarfı ile birlikte sunacaktır. 2. İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu bayisi ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınmış, bayi olduğunu tevsik eden lisans belgesini teklif zarfı ile birlikte sunacaktır.)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İstekliler Adana ili sınırları içerisinde en az 5 (Beş) adet, yurt genelinde en az 250 Adet ATOS (Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi) bulunan akaryakıt istasyonu olduğunu belgeleyecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 2 (iki) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş