İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Konya Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı
İşin Adı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Sahalar İhale Edilecektir
İlan Tarihi 02.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 22.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen İlimiz Hudutlarındaki 10 adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı, 2 adet Jeotermal Kaynak ve Mineralli Su Arama Ruhsatlı ve 1 adet Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlı sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleleri ayrı ayrı olarak Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde yapılacaktır.

1 - İhale Konusu İşler; Aşağıda ilçesi, Mahalle/Mevkii, alanı, koordinatları ve muhammen bedeli ve geçici teminatları belirtilen jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilerek Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre 3 yıllık ruhsatlandırma işlemi yapılacaktır.

1.1. Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlı Sahalar:

 

Ruhsat No

İli, İlçesi, Mevkii

Alan (hektar)

Pafta No

Koordinatları

Muh. Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi ve Saati

AR:95

Beyşehir,Yeşildağ

3810,00

M26c3, M27d4

362850- 4153000, 362850- 4162000, 365000- 4162000, 365000- 4160500, 367500- 4160500, 367500- 4153000

176.996,02

17.699,60

22.08.2016

14:00

AR:102

Konya,TuzlukçuKazak

4065,00

L27a1, L27a2

377000-4258000, 384250-4257300, 384000-4252000, 376650-4252200

77.148,82

7.714,88

22.08.2016

14:00

AR:104

Konya, IlgınBoğazkent

4950,00

L27a3, L27b4

384000-4246000, 393000-4246100, 393000-4240750, 384000-4240350

93.945,06

9.394,51

22.08.2016

14:00

AR:42-2013/112

Konya, Meram Kızılören

1778,68

M28a1, M28a2, M28a4

422719-4193263, 418000-4192779, 418000-4195000, 427000-4195000, 422733-4191059

33.757,21

3.375,72

22.08.2016

14:00

AR:42-2013/116

Konya, Meram Sağlık

1622,27

M27b2, M27b3, M28a1, M28a4

415203-4194567, 415038-4194999, 418000-4195000, 418000-4192779, 414261-4192397, 414710-4190000, 412000-4190000, 412000-4192515

30.788,74

3.078,87

22.08.2016

14:00

AR:42-2013/120

Konya, Beyşehir Sevindik

3082,97

M27a3, M27b4

394491-4184999, 398000-4184999, 398000-4184000, 389000-4184000, 389000-4189000, 394427-4188999

58.511,07

5.851,11

22.08.2016

14:00

AR:42-2014/132

Konya, Hüyük Köşk

4399,99

M27a1, M27a2

Polg.1(381001-4198000, 380000-4198000, 380000-4197000, 377000-4193000, 377000-4200000, 383000-4200000, 383000-4197899) Polg.2(377000-4193000, 379999-4196999, 381000-4197000, 381000-4197467, 381027-4197998, 381000-4197467, 381000-4198000, 383000-4197899, 383000-4196000, 384000-4196000, 384000-4193000)

83.506,53

8.350,65

22.08.2016

14:00

AR:42-2014/126

Konya, Ereğli

3461,68

M32d3, M32d4

597962-4160942, 597005-4162703, 596694-4163285, 600500-4164000, 602000-4155500, 598000-4155500, 595873-4158205

65.698,53

6.569,85

22.08.2016

14:00

AR:42-2014/127

Konya, Ereğli

2350,58

M32c1, M32d2

Polg.1(611000-4173739, 608500-4173000, 604500-4177000, 611000-4177784) Polg.2 (619000-4178000, 612779-4177999, 621000-4179000, 619000-4177228)

44.611,19  

4.461,12 

22.08.2016

14:00

AR:42-2014/128

Konya, Ereğli Çiller

2412,03

M32c1, M32d1, M32d4

Polg.1(590003-4163519, 590735-4161385, 589000-4161000, 588000-4166000, 592697-4166938) Polg.2 (596694-4163285, 596555-4163547, 596177-4164306, 593922-4167183, 598000-4168000, 598000-4163530)

45.777,43

4.577,74

22.08.2016

14:00

AR:42-2014/129

Konya, EreğliAşağıgöndelen

4900,00

M32d1, M32d2

594000-4176000, 604000-4177000, 607000-4174000, 594000-4171000

92.996,12

9.299,61 

22.08.2016

14:00

AR:42-2013/118

Konya, Akşehir

4960,00

L26b3,

L26b4

362900-4242000, 362900-4238000, 350500-4238000, 350500-4242000

47.067,42

4.706,74

22.08.2016

14:00

AR:42-2012/107

Konya, Ilgın,Çavuşçugöl

4887,75

L27b1, L27b2, L27b4

397500-4245870, 398350-4252580, 403150-4257000, 406600-4251530, 399319-4247000

92.763,63

9.276,36

22.08.2016

14:00


2 - İhaleye iştirak edeceklerin;

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2.1. İhaleye katılacak istekliler ihale dokümanını satın almak zorundadır. Şartname ve Eklerini Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binası Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 72 Selçuklu/ KONYA adresinden 250 TL karşılığı temin edebilirler.

3 - İhaleye Katılma Belgeleri.

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır.

3.1. Başvuru mektubu (Teklif sahibinin adını, soyadını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını, e-mail adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge)

3.2. İhale Şartnamesi ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

3.3. Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir levha, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.4. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alacağı ve ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu bulunmadığına dair belge.

3.5. Sosyal Güvenlik Birimlerinden birine ait ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait prim borcu olmadığına dair belge

3.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.

3.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, İsteklinin ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

3.8. Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C Başkonsolosluklarınca veya T.C Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

3.9. Gerçek Kişiler İçin;

3.8.1. Yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi

3.8.2. Noter tasdikli imza beyannamesi,

3.8.3. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti

3.9. Tüzel kişi olması halinde;

3.9.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri aslı;

4 - İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - İhale Şartnamesi, Konya Valiliği Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binası Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 72 Selçuklu/KONYA adresinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

7 - Başkanlık ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Yeterlilik
Paylaş