İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
İşin Adı Taşınmazlar Satılacaktır
İlan Tarihi 02.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.08.2016 09:00:00
Son Teklif Tarihi 12.08.2016 09:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

ULUS EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

 

Sıra No

Dosya

İlçe

Mah/Köy

Ada

Parsel

Yüzölçüm M²

Hazine Hissesi M²

Vasfı (Cinsi)

İmar Durumu

Tahmini Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Saati

1

06080103778

Yenimahalle

Yuva

13399

18

2.063,00

2.063,00

Tarla ve Bahçe

Kreş Alanı

1.856.700,00

371.340,00

09:00


 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 12/08/2016 tarihinde saat 09:00'dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde sırasıyla Defterdarlık İhale Salonunda, Ulus Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

b)Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,

c) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

3 - İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Taşınmaz Satışları Servisinde görülebilir.

4 - 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5 - İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi, aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

6 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankdef.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri is e; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

Adres: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir 06420/ ANKARA Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat) Dahili:1371-1374

İlan olunur.

Yeterlilik
Paylaş