İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sağlık Bakanlığı / Türkiye Halk Sağlığı Kurumu / Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü
İşin Adı 2 Grup Halinde Yakacak (İthal Linyit Kömürü - Kırılmış Meşe Odunu Ve Kalorifer Yakıtı) Alımı
İlan Tarihi 02.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 26.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/282081

1-İdarenin
a) Adresi : SAVURKAPI MAH AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BİTİŞİĞİ - 47100 MARDİN ARTUKLU /MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 0482.212 77 53 (5 HAT) - 0482.212 67 41
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2 GRUP HALİNDE YAKACAK ALIMI 50.000 KG. İTHAL LİNYİT KÖMÜRÜ 10.000 KG. İTHAL LİNYİT KÖMÜRÜ (FINDIK TİP) 40.000 KG. KIRILMIŞ SOBALIK MEŞE ODUNU 120.000 KG. KALORİFER YAKITI (FUEL.OİL NO 4)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE HAZIRLANAN DAĞITIM PLANINDA BELİRTİLEN BİRİMLERİMİZ
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINI MÜTEAKİP, 3 GÜN İÇİNDE TESLİMAT PROGRAMI BAŞLAYACAKTIR. TESLİMAT, İDAREMİZCE HAZIRLANAN DAĞITIM PLANINDA BELİRTİLEN BİRİMLERİMİZ OLUP, DAĞITIM 30 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAKTIR


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SAVUR KAPI MAH AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BİTİŞİĞİ.47100 ARTUKLU / MARDİN
b) Tarihi ve saati : 26.08.2016 - 14:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İŞİN KALORİFER YAKITI KISIM / GRUBU İÇİN KATILAN İSTEKLİLER;

  • İSTEKLİ AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU İSE E.P.D.K TARAFINDAN VERİLMİŞ TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE,
  • İSTEKLİ BİR AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU İSE  TEKLİF SAHİBİNİN BAYİSİ OLDUĞU KURULUŞTAN VERİLMİŞ AKARYAKIT DAĞITIM VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİ,
  • İSTEKLİ E.P.D.K TARAFINDAN VERİLMİŞ BAYİLİK YAPMAK ÜZERE VERİLMİŞ OLAN BAYİLİK BELGESİNİNİN ASLINI VEYA ONAYLI SURETİNİ İHALE DOSYASI İÇİNDE KOMİSYONA SUNACAKTIR. 

İŞİN KÖMÜR - ODUN KISMI / GRUBU İÇİN  KATILAN İSTEKLİLER İSE;

  • KÖMÜR SATIŞ YETKİ BELGESİ İLE BAYİLİK BELGESİNİN ASLINI VEYA ONAYLI SURETİNİ İHALE DOSYASI İÇİNDE KOMİSYONA SUNACAKTIR.

 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

KISMİ TEKLİFE AÇIK OLAN BU İHALEDE ;

KALORİFER YAKITI KISMI / GRUBUNDA HER TÜRLÜ PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM, PAZARLAMA VE SATIŞI İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

KÖMÜR / ODUN KISMI GRUBUNDA İSE HER TÜRLÜ KATI YAKACAK ALIMI, SATIMI, PAZARLAMASI VE DAĞITIMI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı MARDİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ (DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MARDİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş