İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İlkokulu-köy Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık- Erzurum
İşin Adı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı İlk/ortaokullar Ve Yatılı Bölge Ortaokullarına Kışlık Yakacak Alımı
İlan Tarihi 02.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.08.2016 10:30:00
Son Teklif Tarihi 9.08.2016 10:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/295715

1-İdarenin
a) Adresi : Oyuklu Mahallesi Şeref Durmuş Caddesi No:17 25750 Oyuklu ÇAT/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4426112133 - 4426112011
c) Elektronik Posta Adresi : Cat25@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
En az 7200 kalorilik portakal linyit kömürü ve kesilmiş 30 cm lik kuru sarı çam odunu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : S.NoOkul /Kurum Adı İlçeye Uzaklığı 1Başköy İlk/Ortaokulu22km 2Kaplıca İlk/Ortaokulu17km 3Kızılca İlkokulu3km 4Karaşeyh İlk/Ortaokulu14km 5Soğukpınar İlk/Ortaokulu11km 6Ş. O. Gülmez İlk/Ortaokulu3 km 7Yeni Parmaksız İlk/Ortaokulu 9km 8Yavi İlk/Ortaokulu20km 9Çat İlkokulu0km 10Cumhuriyet YBO 0 km 11Merkez İlkokulu 0km 12K.M. Aydın Anaokulu 0km
c) Teslim tarihi : Çat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Bu işlemlerle ilgili tüm yükleme, tartı ve nakliye ücretleri satıcıya ait olacaktır. Hazırlanan teknik şartnamede belirtilen İlk/Ortaokullar ve YBO depolarına yüklenici tarafından yerinde teslim edilecektir. Ayrıca her araba boş ve dolu olarak tartıldıktan sonra idarenin (muayene ve teslim alma komisyonunun) uygun göreceği kantarda tartıldıktan sonra, istediği zaman veya gerek gördüğü durumlarda (Erzurum Hıfzısıhha Bölge Enstitüsü Müdürlüğü Laboratuarlarında veya Atatürk Üniversitesi Laboratuarlarında) tahlil ettirilerek teslim alınacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Oyuklu Mah. Emniyet Cad. NO:17 ÇAT/ERZURUM
b) Tarihi ve saati : 09.08.2016 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve EKAP adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş