İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Orman İşletme Müdürlüğü-giresun Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
İşin Adı Akaryakıt Alımı
İlan Tarihi 02.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 22.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/293436

1-İdarenin
a) Adresi : ÇITLAKKALE MH. ATATÜRK BULVARI 284 28129 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4542153171 - 4542151670
c) Elektronik Posta Adresi : sultandemir01@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
60.000 Litre Motorin, 800 Litre Motorin(Diğer), 600 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan(95 Oktan) 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenicinin göstereceği Akaryakıt pompa istasyonundan Akaryakıt fişi karşılığı ihtiyaç duyuldukça perdey pey İdareye ait araçlara teslim edilecektir. -Akaryakıt ihalesi üzerinde kalan yüklenici taşıt tanıtım sistemine sahip olacak ve idarenin araçlarına taşıt tanıtım sistemine ait cihaz ve eklentilerini ücret talep etmeden takacaktır. -Akaryakıtın alındığında bayi ne kadar akaryakıt alındığına ait pompa çıkış belgesini İdare görevlisine teslim edecektir.
c) Teslim tarihi : Akaryakıtlar ihale sonucu yapılacak sözleşmeyi müteakip 02.09.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar Akaryakıt fişi karşılığı İdareye ait araçlara ihtiyaca göre perdey pey yüklenicinin Akaryakıt pompa istasyonundan teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Giresun Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu,Çıtlakkale Mahallesi,Atatürk Bulvarı-GİRESUN
b) Tarihi ve saati : 22.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi,
3) İstekli Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyon bayilik belgesini,
4) İstekli kiralık yerde akaryakıt satışı yapıyorsa bu yerin 2016 yılı sonuna kadar kendisine kiralandığına dair noter tasdikli kira sözleşmesini, mal sahibi ise buna ait belgeleri,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Akaryakıt ürünlerinin TSE standartlarında veya Tüpraş Spesifikasyonlarına uygun olduğuna dair belgeyi ihale kapsamında vermek zorundadır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

1. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan(95 Oktan), Motorin ve Motorin(Diğer)‘in değerlendirtmesinde; İsteklinin Akaryakıt İstasyonu ile Giresun Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası arasındaki gidiş-geliş toplam mesafe dikkate alınacaktır.
2. Fiyat Dışı Unsurlarda : Akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı, idarece belirlenen katsayı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı tespit edilecektir. Bu katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır.
3. Uygun bedelin tespitinde : A=Bx[(CxD)+1] formülü esas alınacaktır. A= Teklif değerlendirilmesinde kullanılacak olan A=Bx[(CxD)+1] formülü ile bulunan değerlendirmeye esas teklif birim fiyat (TL/Lt), B= Teklif edilen birim fiyat (TL/Lt), C=Akaryakıt istasyonu pompasının Giresun Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binasına olan uzaklığı (Km), D= Mesafeden dolayı, alınacak akaryakıt maliyetini her birim km. için artıran katsayı idarece 0,0025 olarak kabul edildi.
4. İstekliler Akaryakıt Satış İstasyonunun Giresun Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binasına olan gidiş-geliş toplam mesafesine ait “Akaryakıt İstasyonunun İdare binasına olan Mesafesine ait kroki ve tespit belgesi” ile “Uygun Bedel Tespit Hesap Tablosu Cetveli” vereceklerdir.
Akaryakıt Satış İstasyonunun Giresun Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binasına gidiş-geliş toplam uzaklığı için maliyeti her birim km. için artıran katsayı : 0,0025 kabul edilmiştir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Giresun Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı,Çıtlakkale Mahallesi,Atatürk Bulvarı-GİRESUN adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı,Çıtlakkale Mahallesi,Atatürk Bulvarı-GİRESUNadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş