İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İskenderun Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü
İşin Adı Elektrik Malzemesi, Aydınlatma Direği Ve Havuz Motoru Alımı
İlan Tarihi 02.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 24.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/287502

1-İdarenin
a) Adresi : Yenişehir Mah. M.Çakmak Cad. No:11 K:4 İskenderun /HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 326 613 49 90 - 326 614 16 76
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@iskenderun.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Muhtelif Tür ve Miktarda 183 Kalem Elektrik Malzemesi, Aydınlatma Direği Ve Havuz Motoru Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Park Bahçe Müdürlüğü Ambarı
c) Teslim tarihi : İhale konusu mallar, Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, idarenin işe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günü içerisinde T.C. İskenderun Belediye Başkanlığı Park Bahçe Müdürlüğü ambarına teslim tutanağı ile teslim edilecektir


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İskenderun Belediyesi Brifing Salonu (Yenişehir Mah. M.Çakmak Cad. No:11 K:3 İskenderun/HATAY)
b) Tarihi ve saati : 24.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen Q-20 Plastik Glop, Q-25 Plastik Glop, 400 W. Sodyum Buharlı Ampul Son-T, 250 W. Sodyum Buharlı Ampul (Tüp Tipi) Son-T, 210 W. Sodyum Buharlı Ampul (Armut Tipi) Son-H, 110 W. Sodyum Buharlı  Ampul Son-H, 400 W. Metal Halide Ampul MHD-T, 150 W. Metal Halide Ampul (G-12), 70 W. Metal Halide Ampul (G-12), Tasarruflu Ampul (Beyaz Spiral - 20 W.), Tasarruflu Ampul (Beyaz Spiral - 45 W.), 400 W. Metal Halide Projektör, 250 W. Sodyum Buharlı Sokak Armatürü, Power Ledli Havuz Armatürü (3 Ledli -RGB), Aydınlatma Direği Sarkık No:1, Aydınlatma Direği Sarkık No:2, Aydınlatma Direği Dikey No:3, Şeffaf Glop ürünlerinden birer adet numunesi ihale teklif zarfı ile sunulacaktır. Numuneler ambalajlanacaktır ve ambalajlarının üzerine yüklenicinin adı ve ambalajın içerisindeki numunelerin listesi yapıştırılacaktır. Numuneler tutanakla teslim alınacaktır. Teslim edilen numuneler ihale sürecinin tamamlanmasını müteakip ilgililere tutanakla geri iade edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İskenderun Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü Kalemi (Yenişehir Mah. M.Çakmak Cad. No:11 Kat:4) İskenderun/HATAY adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 
60 TRY (Türk Lirası)doküman bedelini Halk Bankası İskenderun Şubesi İskenderun Belediyesi TR560001200922300007000026 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İskenderun Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü Kalemi (Yenişehir Mah. M.Çakmak Cad. No:11 K:4 İskenderun/HATAY) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş