İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kastamonu İl Özel İdaresi Yol Ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Asfalt Plentinde Kullanılmak Üzere Kalorifer Yakıtı -2 Alımı
İlan Tarihi 02.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 26.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/289470

1-İdarenin
a) Adresi : Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkes Bulvari 59 37200 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3662140650 - 3662152362
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
200.000 kg Kalorifer Yakıtı ( Kal Yak )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kastamonu İl Özel İdaresi Asfalt Plenti şantiyesine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici; İdarenin ihtiyacı doğrultusunda idarenin sipariş verdiği tarihten itibaren 2 gün içinde işe başlayacak , söz konusu malzemeyi Kastamonu İl Özel İdaresi Asfalt Plent şantiyesine peyder pey teslim edilecektir.İşe başlama tarihinden itibaren 75 gün içerisinde alım işi sona erecektir. İdare söz konusu Kalorifer Yakıtının alımını ihtiyacı doğrultusunda iş bitim tarihinden öncede tamamlayabilir


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kastamonu İl Özel İdaresi Yol ve UlaşımHizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu Candaroğulları Mah.Alparslan Türkeş Bulvarı 3B/1 KASTAMONU
b) Tarihi ve saati : 26.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak ;Enerji Piyasası düzenleme Kurumundan Teklif sahibinin ihale konusu Petrol Ürünü Kalorifer Yakıtının ( Kal Yak  ) dağıtımını ,satışını yapabileceğini gösteren ve iş bitim tarihine  kadar geçerliliği olan EPDK Bayilik Lisansı Belgesi İhale teklif zarfında verilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

İstekli, alım konusu malı teklif etmeye yetkisi olup, olmadığı hususunu aşağıdaki bentlerde yer alan ve kendi durumuna uygun olan belgeleri sunmak şartıyla belirlenecektir.
 

      İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise;

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan tarafından istekliye verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin ´´ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ´´ olduğunu gösteren belgeyi İhale Teklif zarfında sunacaklardır.

     İstekli bir " Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise;
 

        1- Teklif sahibinin bayisi olduğu yetkili kuruluştan istekliye verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu’’nun bayisi olduğuna dair Bayilik belgesi veya Bayilik faaliyeti olduğuna dair yazı ile Bayilik Sözleşmesini 'İhale Teklif zarfında sunacaklardır.

       2- İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi

 

                       

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekli imalatçı veya bayi olarak dağıtımını yaptığı ve teslim edeceği ihale konusu kalorifer yakıtının  TSE Standartlarına ( TS 2177 ) , Tüpraş Spesifikasyonlarına ( uygulamadaki son şekline uygun olarak ) , EPDK tarafından belirlenen evsaflara uygun olduğunu belgeleyen ilgili kuruluşlardan veya bayisi olduğu ilgili kuruluşdan almış olduğu belge,bilgi,yazıyı sunacaktır.  


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Söz Konusu Kalorifer Yakıtının Resmi ve Özel Kuruşlara satış işi benzer iş olarak kabul edilecektir. ( Özel Kuruluşlardan alınmış olan iş deneyim belgesini doğrulayan belgelerin ekte sunulması gerekmektedir.)5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği /Banka Şubesi : T.C.Ziraat Bankası Kastamonu Girişimci Dinamik Şubesi / Iban Numarası : TR17 0001 0025 8336 0990 6251 12 nolu hesaba para yatırırken istekliler vergi numaralarını , ihale kayıt numarasını ve işin mahiyeti ile ilgili açıklamaları dekonta yazmalıdırlar. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu İl Özel İdaresi Yol ve UlaşımHizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu Candaroğulları Mah.Alparslan Türkeş Bulvarı 3B/1 KASTAMONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş