İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğü
İşin Adı Fabrikamız Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar Alım Kantarlarından Fabrikamıza Ve Afyon Şeker Fabrikasına Karayolu İle Pancar Nakliye Hizmeti İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir
İlan Tarihi 03.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 18.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

İhale kayıt no                             :  2016/288236

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0222-230 27 39 (10 hat) - 0222-230 27 38

2 - İhale konusu hizmetin          :

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :

 

KANTAR ADI

FABRİKA ADI

2016–2017

TAŞINACAK

PANCAR

MİKTARI TON

HAMİDİYE

ESKİŞEHİR

17.000

YEŞİLHAN

ESKİŞEHİR

14.000

ALPU

ESKİŞEHİR

15.000

OSMANİYE

ESKİŞEHİR

15.000

BEYLİKOVA

ESKİŞEHİR

18.000

ÇİFTELER

AFYON

22.000

DOĞANAY

AFYON

17.000

KÖRHASAN

ESKİŞEHİR

16.000

MAHMUDİYE

ESKİŞEHİR

18.000

SEYİTGAZİ

ESKİŞEHİR

18.800

KIRKA

ESKİŞEHİR

 3.200

AHİLER

AFYON

18.000

GÜNYÜZÜ

ESKEŞEHİR

29.500

İLÖREN

ESKİŞEHİR

38.000

KAYAKENT

ESKİŞEHİR

18.000

M.ÇİFTLİĞİ

ESKİŞEHİR

5.500

SAZAK

ESKİŞEHİR

10.000

YUNUSEMRE

ESKİŞEHİR

7.000

 

 

300.000


 

b) Yapılacağı yer                       :  Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  18.08.2016 Perşembe günü Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektubu dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki muhasebe müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

g) Karayolu taşıma yönetmenliğinde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı suretleri. ( Bu belgeler C2, L1-L2,R1-R2 ve K1 dir.)

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.İş deneyimini gösteren belgeler

4.2.1.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin,

verilmesi zorunludur.

4.2.1.2. Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

4.2.1.3. İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

4.2.1.4. İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.2.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin, sunulması zorunludur.

4.2.1.6. Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

4.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5 - İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Karayolu eşya ve yük taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

8 - Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. İstekliler; bir fabrikaya bağlı kantarların tamamına teklif verebilecekleri gibi bir kantar veya birden fazla kantar içinde teklif verebilirler. Tekliflerde her kantarın taşıma fiyatları ayrı ayrı belirtilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir.

10 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

13 - İhale dokümanı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

14 - Teklifler, 18.08.2016 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

16 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

Yeterlilik
Paylaş