İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Erzurum Su Kanal İdaresi Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Daire Başkanlığı
İşin Adı 10000 (Onbin) Adet Dn20 190 Mm Ve 3500 (Üçbinbeşyüz) Adet Dn20 110 Mm Boyunda Soğuksu Sayacı Alım İşi
İlan Tarihi 03.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 29.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/290240

1-İdarenin
a) Adresi : Üniversite Mah. Dr. Refik Saydam Cad. 25240 YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422341624 - 4422330037
c) Elektronik Posta Adresi : musterihizmetleri@eski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
10000 (onbin) adet DN20 190 mm ve 3500 (üçbinbeşyüz) adet DN20 110 mm boyunda soğuksu sayacı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İdare ambarlarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasından itibaren 45 (kırkbeş takvim günü) içerisinde sayaçların tamamı İdareye teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Üniversite Mah. Dr. Refik Saydam Cad. 25240 Yakutiye/Erzurum
b) Tarihi ve saati : 29.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
Aday ve isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen kapasite raporu.
Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya isteklinin adına düzenlenen imalat ve yeterlilik belgesi
Aday veya isteklinin alım konusu malın üretiğine ilişkin ilgili olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşca düzenlenen ve aday vaya isteklinin üretici veya imalatcı olduğunu gösterir belge

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Ülkemizdeki İlgili Bakanlık  veya uluslararası eşdeğer kuruluşlardan alınan A 1/75/33 veya 2004/22/AT belgesi.

TSE' den veya uluslar arası kuruluşlardan alınmış TS 824 ISO 4064-1 veya TS EN 14154- +A1 standartlarına uygunluk belgesi.

Kalibrasyon ve emniyet mühür telinin korozyon, paslanma ve dış darbeyle kolay zarar görmeyecek yapıda olması sağlanmalıdır.

Yüklenici İdare’ye teslim ettiği sayaçların seri numaralarını içeren belgeyi yazılı olarak sayaç teslim anında, fatura ekinde İdare’ye ibraz edecektir.

4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1. Su sayaçları için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınmış (75/33/AT) doğrultusunda onaylanmış bir kuruluştan alınan AT tip inceleme belgesi ile üretim kalite güvencesini esas alan tipe uygunluk beyanı veya AT tip inceleme belgesi ile nihai ürün doğrulamasını esas alan tipe uygunluk beyanı veya tam kalite güvencesini ve tasarım incelemesini esas alan uygunluk beyanı 

2. Sayaçta kullanılan plastik malzemeler ile suyla temas halinde olan kaplama malzemelerin insan sağlığına zararlı olmadığına dair yetkili kurumlardan alınmış belgeler 

3. TÜRKAK veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından alınmış TS EN ISO/IEC 17025:2005 laboratuvar yeterlik belgesi veya testlerin TS EN ISO/IEC 17025:2005 laboratuvar belgesine haiz bir laboratuvarda yapılacağını gösterir taahhütname

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler ihaleye, numune olarak şartnameye uygun 2 adet sayaç getirecektir. Numune getirmeyen veya numunesi teknik şartnameye uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. İdare gerek gördüğünde numune sayaçlara TS 824 ISO 4064-1 standardı ve AT/75/33 yönetmeliğindeki veya TS EN 14154-1+1 standardı ve 2004/22/AT yönetmeliğindeki ilgili hükümler ile şartnamemiz esaslarına uygunluğunun kontrolü için ilgili test ve deneyleri bağımsız kuruluşa yaptırabilir. Test ve deney giderleri ilgili firma tarafından karşılanacaktır.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Sayaç alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı ESKİ Genel Müdürlüğü Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı ve EKAP adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESKİ Genel Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş