İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kâhta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Adıyaman
İşin Adı 2016-2017 Eğitim-öğretim Yılında 29 Kaloriferli İlkokulu/ortaokuluna Kömür Alınması İşi Alımı 4
İlan Tarihi 03.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.08.2016 15:00:00
Son Teklif Tarihi 25.08.2016 15:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/284568

1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:45 02400 - KAHTA/ADIYAMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4167255045 - 4167255062
c) Elektronik Posta Adresi : kahtamem@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA 29 KALORİFERLİ İLKOKULU/ORTAOKULUNA 601 KÖMÜR ALINMASI İŞİ 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1AKINCILAR İLKOKULU222AKINCILAR ORTAOKULU253ALİDAM ORTAOKULU184BAĞBAŞI ORTAOKULU255BELENLİ ORTAOKULU96BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU247BÖLÜKYAYLA İLKOKULU248 ÇAYBAŞI İLKOKULU79DAMLACIK ORTAOKULU3010ERİKLİ AKTOPRAK ORTAOKULU2511ESKİTAŞ ŞND ORTAOKULU2012GÖÇERİ ORTAOKULU2513GÖÇERİ İLKOKULU1314GÜDÜLGE İLKOKULU2015 HACI BEY ORTAOKULU3016KAHTA SIRACA 125. YIL İLKOKULU/ORTAOKULU2017KOÇTEPE ORTAOKULU618KÖRGÜDEN ORTAOKULU2019KUBİLYA İLKOKULU4020KUBİLAY ORTAOKULU4021 MENZİL ORTAOKULU2222MEVLANA ORTAOKULU2223NARİNCE İLKOKULU2024SALKIMBAĞI ORTAOKULU2025ŞEHİT MEHMET ÖZBEK İLKOKULU2026ŞEHİT ABDULGANİ ORTAOKULU1827 ŞEYHBABA İLKOKULU1828YAVUSZ SELİM İLKOKULU18
c) Teslim tarihi : 40 GÜN İÇİNDE TESLİMAT YAPILACAKTIR. TESLİMAT SIRASINDA İHTİYAÇ FAZLASI OLDUĞU TESPİT EDİLEN KÖMÜRLER YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMEZ VE TELSİM EDİLMEYEN KÖMÜR MİKTARI DÜŞÜRÜLEREK ÖDEME YAPILARI.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ATATÜRK MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:45 02400 KÂHTA /ADIYAMAN
b) Tarihi ve saati : 25.08.2016 - 15:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

HER TÜRLÜ KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE YAPILAN KÖMÜR ALIM İŞİ  (ÖZEL SEKTÖRE YAPILAN SATIŞTA FATURA İBRAZ ETMEK ZORUNDADIR5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı KÂHTA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TAŞIMA BÜROSUadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KÂHTA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TAŞIMA BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş