İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İşin Adı 600 Ton Kömür 200 Ton Meşe Odunu Alım İşi
İlan Tarihi 03.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 25.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/295592

1-İdarenin
a) Adresi : YENİ MAHALLE ESKİ MÜFTÜLÜK CAD. ÖĞRETMENEVİ BİNASI KAT 3-4 26 56100 SİİRT MERKEZ/SİİRT
b) Telefon ve faks numarası : 4842231028 - 4842232298
c) Elektronik Posta Adresi : siirtmem@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
600 Ton Kömür ve 200 Ton Meşe Odunu Alım İşi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İlimiz Merkez ve Merkez Bağlı Köy Anaokulu, İlkokul ve Ortaokulları müdürlüklerine ait ambarlara istiflenerek teslim edilecektir. teslim tarihleri idare tarafından belirlenerek yükleniciye bildirilecektir. teslim tarihi okulların açılış tarihinden sonra olacak ilimizde kalorifer yakım tarihinden önce tüm okullara kömür ve odun dağıtımı yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Listede belirtilen okullara verilecek kömür miktarının en az yarısı sözleşme imzalandıktan sonra en kısa sürede okulların depolarına teslim edilecektir. Geri kalan kısım hiçbir okul kömürsüz kalmayacak şekilde ara verilmeden peyder pey dağıtılacaktır


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi Düğün Salonu SİİRT
b) Tarihi ve saati : 25.08.2016 - 10:00


Yeterlilik
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 


a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
 
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
 Bayilik Belgesi 

 

4.3.3.
4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi

4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-Kömür Yetkili Satıcı Belgesi

2-Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kömür satışı ile ilgili iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş