İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık
İşin Adı Sıvı ’’Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0,1’İ Geçen Ancak %1’İ Geçmeyenler) ’’ Alımı
İlan Tarihi 03.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 24.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/291672

1-İdarenin
a) Adresi : MANAVKUYU MAHALLESİ 275/1 SOKAK 12 35030 ÇAMKIRAN BAYRAKLI/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323470383 - 2323484297
c) Elektronik Posta Adresi : bayrakli35@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
170.000 kg (yüz yetmiş bin kilogram) sıvı "kalorifer yakıtı(kükürt oranı %0,1’i geçen ancak %1'i geçmeyenler)” 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1 CEMAL GÜRSEL İLKOKULU 2 MUALLA MUZAFFER YERSEL İLKOKULU/ORTAOKULU 3 OSMAN FARUK VERİMER İLKOKULU 4 ŞEHİT CESUR İLKOKULU 5 50. YIL İLKOKULU 6 DURMUŞ YAŞAR İLKOKULU 7 ŞEHİT YÜZBAŞI ALİ RIZA SADAK İLKOKULU 8 TALATPAŞA ORTAOKULU 9 80. YIL METAŞ ORTAOKULU 10 İMBAT ORTAOKULU 11 EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ İLKOKULU
c) Teslim tarihi : 2016/2017 Eğitim Öğretim yılında (2016-2017 yılında)idarenin öngördüğü tarihlerde teslimat yapılacaktır. İhtiyaç oldukça Yüklenici, İdarenin isteğiyle sıvı kalorifer yakıtını istek mahalline en geç 24 saat içerisinde uygun teçhizat ile donatılmış tankerlerle ulaştırarak muayene ve kabule hazır hale getirecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 275/1 Sokak No:12 Manavkuyu Mah. Bayraklı İZMİR
b) Tarihi ve saati : 24.08.2016 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,


İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi” ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi” olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi.


İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi” ise; Dağıtıcısının EPDK Dağıtıcı Lisansının asılı veya Noter onaylı sureti.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İhale konusu alımı yapılacak sııvı kalorifer yakıtı Teknik Şartnamenin 3.Maddesinde yer alan Tüpraş ürün özeliklerine  uygun olacaktır.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Benzer iş olarak her türlü sıvı petrol ürünü temin ve teslimi işi.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş