İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Yatılı Bölge Ortaokulu-karakoyunlu Gazi Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık- Iğdır
İşin Adı Linyit Kalorifer Kömürü (Portakal) Satın Alımı İşi
İlan Tarihi 03.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.08.2016 09:00:00
Son Teklif Tarihi 11.08.2016 09:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/298330

1-İdarenin
a) Adresi : ERGENEKON MAHALLESI ATATÜRK CADDESI 25 76700 KARAKOYUNLU/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası : 4765187526 - 4765187525
c) Elektronik Posta Adresi : 747858@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
100 Ton Linyit Kalorifer Kömürü(portakal)- Ayrıntısı Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KARAKOYUNLU GAZİ YATILI BÖLGE ORTAOKULU KAZAN DAİRESİ İÇİ.
c) Teslim tarihi : Kömür 2(iki) parti halinde perder pey alınacaktır.1. parti(50ton) 20 Eylül 2016-1 Ekim 2016 tarihleri arasında, 2. Parti (50 ton) ise 1 kasım 1016-20 kasım 2016 tarihleri arasında teslim edilecektir. Ödemeler ise her parti teslimatından sonraki 30 gün içinde yapılacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KARAKOYUNLU GAZİ YATILI BÖLGE ORTAOKULU MÜDÜRÜLÜĞÜ TEKNOLOJİ ÜSSÜ SALONU KARAKOYUNLU-IĞDIR
b) Tarihi ve saati : 11.08.2016 - 09:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ VE YETKi BELGESİ(ASLI VEYA NOTER ONAYLI OLACAKTIR. FOTOKOPİ KABUL EDİLMEYECEKTİR.)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ VE YETKi BELGESİ

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

TSE,İSO 9001, TSE 9002, İSO 9001, İSO 9002, AQAP120 KALİTE GÜVENCE BELGELERİNDEN BİRİNE VEYA TSE BELGESİNE SAHİP OLACAKTIR.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

TİCARET SANAYİ ODASI VEYA ESNAF VEYA SANATKARLAR ODASINA KAYITLI OLDUĞUNA DAİR BELGELER

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

istekli tarafından ihalenin yapılacağı idari birime ihale saatinde  bir torba kapalı şekilde kömür numunesi getirilecektir. ihale, ilgili kişinin uhdesinde kaldığı taktirde komisyona sunulan numune kalite ölçüsü kabul edilecektir. numuneler ilgili teknik şartname esaslarına aykırı olursa veya komisyon tarafından kabul görür değerde olmadığı taktirde  ihaleden elenme sebebi sayılacaktır. İhalede 1. ve 2. en avantajlı isteklilere ait numuneler idarede bırakılacaktır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KARAKOYUNLU GAZİ YATILI BÖLGE ORTAOKULU MÜDÜRÜLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARAKOYUNLU GAZİ YATILI BÖLGE ORTAOKULU MÜDÜRÜLÜĞÜ KARAKOYUNLU-IĞDIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş