İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Düzce
İşin Adı 2016/2017 Eğitim Öğretim Yılı Düzce İli Gölyaka İlçesi Merkez Ve Köy Anaokulu,ilkokul Ve Ortaokullara 110000 Kilogram Kömür Alımı İşi
İlan Tarihi 03.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 15.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/298610

1-İdarenin
a) Adresi : IMAMLAR MAHALLESI CUMHURIYET CADDESI 05 81800 HÜKÜMET KONAĞI GÖLYAKA/DÜZCE
b) Telefon ve faks numarası : 3807114426 - 3807112783
c) Elektronik Posta Adresi : 133040@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Gölyaka İlçe Merkezi ve Köy okullarına dağıtmı yapılmak üzere 80*110 mm ebatlarında 111.000 klogram portakal kömür 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : GÖLYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİME BAĞLI TEMEL EĞİTİM KURUMLARI (Portakal Kömür) YAKACAK İHTİYACI Okul / Kurum AdıKurum İletişimTel.Portakal Kömür İhtiyaç Miktarı (kg)Odun İhtiyaç Miktarı Atatürk Ortaokulu 380711410322.000, 000 Yunusemre İlkokulu380711403215.000, 000 Şehit Ercan Eker İlkokulu3807112969 13.000, 000 Şehit Ercan Eker Ortaokulu3807114063Sarıdere Kemeryanı İlk/Ortaokulu38053355056.000, 000 HSB Yeni Yaşam İlk/Ortaokulu380715161016.000, 000 Hacıyakup İlk/Ortaokulu380713307310.000, 000 Saçmalıpınar İlk/Ortaokulu38071451907.000, 000 Yunusefendi ŞTD. İlk/Ortaokulu38071612337.000, 000 Gölyaka Anaokulu380711308110.000, 000 İçmeler İlkokulu38053355275.000, 000 Toplam Miktar (kg)111.000, 000
c) Teslim tarihi : 10.MADEDEDE BELİRTİLEN OKULLARA AYNI MADDEDE BELİRTİLEN MİKTARDA 45 GÜN İÇİNDE DAĞITIMIN YAPILMASI


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DÜZCE İLİ GÖLYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 15.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler teklif ettikleri kömürlere ait aşağıda belirtilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğunu  onaylanmış olarak teklifleri ile sunmak zorundadırlar.İş Ortaklığının her bir ortaklığı tarafından bu belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur. 

a) Teklif edilen kömürlere ait TÜRKAK tarafından akredite edilmiş laboratuardan alınmış analiz raporu 

b) Katı Yakıt Satıcı Kayıt belgesi 

c) İsteklinin vermeyi düşündüğü kömürlere ait TSE den alınan uygunluk belgesi TSEK belgesi 

d) İsteklinin vermeyi düşündüğü kömüre ait Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış Kömür Satış İzin Belgesi ile Kömür İthalatı Uygunluk Yazısı, Uygunluk Belgesi ve analiz raporunu sunmak zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teknik Şartnamede yer alan form doğrultusunda Isınma Amaçlı Kömürlerde Aranacak Özelliklere uygunluğunu belgelendirmeleri zorunludur5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı EKAP VE DÜZCE İLİ GÖLYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÜZCE İLİ GÖLYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş