İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Batman Beşiri İlçe Özel İdaresi İlçe Özel İdare Müdürlüğü
İşin Adı Beşiri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı İlkokul Ve Ortaokulları İçin Yakacak (Odun Ve Kömür) Alım İşi
İlan Tarihi 04.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 22.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/298029

1-İdarenin
a) Adresi : BEHREM YOGUN MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD 12 72200 BEŞİRİ BEŞİRİ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4883112078 - 4883112078
c) Elektronik Posta Adresi : ozel-idare@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
97 Ton Kırılmış, kuru meşe (Sobalık) Odun 90 Ton İthal Kömür 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Beşiri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Teknik şartnamede belirttiği okullar ve belirleyeceği diğer yerler
c) Teslim tarihi : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce verilecek okul ihtiyaç listesine göre planlanan güzergahlara belirtilecek günlerde "Muayene ve Teslim Alma Komisyonu" üyeleri kontrolünde okulların depolarına teslimat yapılacaktır. Teslimatlar işe başlama tarihinden sonra 30 gün içinde bitirilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Beşiri Özel İdare Müdürlüğü Behrem Yoğun Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:12 Beşiri /BATMAN
b) Tarihi ve saati : 22.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

*Kömüre ait Analiz Raporu (Kömür Getirildiği zaman)

*Yüklenici firma Valilik Makmından (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) verilmiş olan Katı yakıt satış izin belgesi (aslı veya noter tasdikli sureti) olacaktır.

*Kuru Sobalık Meşe odunu olacaktır. ve Odun için İşyeri açma ruhsatı olacaktır.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Beşiri Özel İdare Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Beşiri Özel İdare Müdürlüğü Behrem Yoğun Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:12 Beşiri /BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş