İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İskenderun Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü
İşin Adı Hırdavat Malzemesi Alımı
İlan Tarihi 04.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 26.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/289340

1-İdarenin
a) Adresi : Yenişehir Mah. M.Çakmak Cad. No:11 K:4 İSKENDERUN/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 326 613 49 90 - 326 614 16 76
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@iskenderun.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Muhtelif Tür ve Miktarda 229 Kalem Hırdavat Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Park Bahçe Müdürlüğü ambarına
c) Teslim tarihi : İhale konusu mallar, Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, idarenin işe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günü içerisinde T.C. İskenderun Belediye Başkanlığı Park Bahçe Müdürlüğü’nün ambarına teslim tutanağı ile teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İskenderun Belediyesi Brifing Salonu (Yenişehir Mah. M.Çakmak Cad. No:11 K:3 İskenderun/HATAY)
b) Tarihi ve saati : 26.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
 Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş