İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Orman İşletme Müdürlüğü-taşköprü - Kastamonu
İşin Adı Kalorifer Kömürü (En Az 7000 Kcal/Kg (- 200 Tolerans) Enerji, 80-110 Mm (En Çok ±% 10 Tolerans) Boyut)) Alımı
İlan Tarihi 04.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.08.2016 11:00:00
Son Teklif Tarihi 17.08.2016 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay

İhale İlanının ilgili maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:

Kalorifer Kömürü (En az 7000 Kcal/kg (- 200 tolerans) enerji, 80-110 mm ( en çok ±% 10 tolerans) boyut)) 140 Ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

İdari Şartnamenin İlgili maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Kalorifer Kömürü (En az 7000 Kcal/kg (- 200 tolerans) enerji, 80-110 mm ( en çok ±% 10 tolerans) boyut))

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

Kalorifer Kömürü (En az 7000 Kcal/kg (- 200 tolerans) enerji, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2016/301031

1-İdarenin
a) Adresi : Musalla Mahallesi Boyabat Yolu Üzeri 1 37400 TAŞKÖPRÜ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3664171119 - 3664173357
c) Elektronik Posta Adresi : mehmetkurumese@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Kalorifer Kömürü (En az 7000 Kcal/kg (- 200 tolerans) enerji, 18-70 mm ( en çok ±% 10 tolerans) boyut)) 140 Ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü Kaloriferhanesi
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip 40 gün içerisinde idarenin belirleyeceği şartlar dahilinde teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü Boyabat Yolu Üzeri Musalla Mah.No:1 Taşköprü /Kastamonu
b) Tarihi ve saati : 17.08.2016 - 11:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Hakkındaki 2010/14 sayılı genelge gereğince;

-          İthalatçılar İthalatçı Kayıt Belgesi,

-          Üreticiler Uygunluk İzin Belgesi  ,

-          Dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi

-          Satıcılar ise herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi ni ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.

 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü Ambar Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.