İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğü- Van
İşin Adı Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Döneminde İdaremiz İşletme Servisi Meydan Hizmetlerine Ait ± %20 Toleranslı 27.000 Ton Malzemenin Yaklaşık 90 Gün Boyunca Boşaltma İstif, Uzaklaştırma, Karma Ve Taşınma İşleminin Yapılması İşi
İlan Tarihi 04.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 17.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

2016/2017 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil-Tahliye işleri hizmeti alımı ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dâhilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                            :  2016/297576

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah 65400 - Erciş / VAN

b) Telefon ve faks numarası                :  0432 388 20 09 (5 Hat) - 0432 388 20 05

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)                     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamız 2016/2017 Kampanya döneminde İdaremiz İşletme Servisi Meydan Hizmetlerine ait ± %20 toleranslı 27.000 ton malzemenin yaklaşık 90 gün boyunca boşaltma istif, uzaklaştırma, karma ve taşınma işleminin yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                                 :  Meydan Hizmetleri işlerinin Fabrikanın hangi sahalarında yapılacağı ekli Teknik Şartnamede gösterilmiştir.

c) İşin süresi                                       :  2016/2017 Pancar alım kampanyası dönemi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  17.08.2016 Çarşamba günü - Saat;14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

Araç iş makineleri 24 Saat/Gün hazır bulundurulup hizmet vereceklerdir.

İş makineleri İş Sağlığı ve İş Güvenliği yönünden bakımlı, işe emniyetli hazırlanmış ve periyodik bakımları yapılmış olacaktır.

İsteklilerin İdarenin belirttiği sayıda ve teknik özellikte işin ifası için gerekli araç park listesini gösteren belgeleri sözleşmeden önce idareye tevsik etmesi gerekmektedir. Araçların kendi malı olma şartı aranmayacaktır.

Ancak isteklinin kendi malı olan araçları, amortisman kayıtlarında olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. İş ortaklıklarında pilot veya diğer ortaklara ait araçlar, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

İstenen araç park listesi:

a) 1 Adet Lastik tekerlekli, ağzı bıçaklı yükleyici (200 HP gücünde)

b) 1 Adet damperli kamyon (20-25 ton’luk)

4.3.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü işin konusuna uygun her türlü yükleme ve boşaltma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

Yeterlilik
Paylaş