İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü
İşin Adı Belt Filtre Bezi Satınalım İşi
İlan Tarihi 05.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 25.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2016/291530
İşin Adı : Belt Filtre Bezi Satınalım İşi
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700
b) Telefon ve faks numarası : 2744613400 - 2744613403
c) Elektronik posta adresi : emet-ticaret@etimaden.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.etimaden.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Adet 32,87*2,75 metre 3 Adet 33,54*2,75 metre 4 Adet 36,70*1,95 metre olmak üzere Toplam 10 Adet Filtre Bezi
b) Teslim [yeri / yerleri] : Emet Bor İşletme Müdürlüğü Ambarı, Emet / KÜTAHYA
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Malın teslim süresi sözleşmenin imzalandığı günden itibaren 75 (yetmişbeş) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 25.08.2016 - 14:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İstekliler;
4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
4.1.6 İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,
4.1.7. Bu Madde Boş Bırakılmıştır.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
4.1.9. Mali Durum Belgesini,
Bu madde boş bırakılmıştır.
4.1.10. İş Deneyim Belgesini,
Bu Madde Boş Bırakılmıştır.
4.1.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler,
Bu Madde Boş Bırakılmıştır.
4.1.11. İstekliler, belt filtre bezin teknik özelliklerinin, Teknik Şartnamede belirtilen teknik özellikleri sağladığına dair Technical Data Sheet (TDS) dökümanı ile belt filtre bezinin çalışma ömrünü ve raf ömrünü teklifleri ile birlikte sunacaktır.
4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 ve 4.1.3 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5- İhale dokümanı Emet Bor İşletme Müdürlüğü-Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimi (Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet/KÜTAHYA) (Tel: 0 274 461 3400/6174) adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta ve kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 110,00 TL doküman bedelini Emet Bor İşletme Müdürlüğü’ne veya Türkiye Ziraat Bankası Emet Şubesi nezdindeki (IBAN NO: TR55 0001 0002 8237 7122 4555 25)  no.lu Emet Bor İşletme Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaralarını belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6- Teklifler 25/08/2016 Perşembe günü, saat 14:00’e kadar Emet Bor İşletme Müdürlüğü  Muhaberat Servisi  Emet/KÜTAHYA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.


Paylaş