İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Şırnak Kamu Hastane Birliği
İşin Adı Genel Sekreterliğimiz Ve Bağlı Sağlık Tesislerimize Yakacak Odun-kömür Alımı
İlan Tarihi 05.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.08.2016 11:00:00
Son Teklif Tarihi 15.08.2016 11:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/305111

1-İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mahallesi Nujin Sokak No:72/28 MERKEZ ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ/ŞIRNAK
b) Telefon ve faks numarası : 4862161406 - 4862161683
c) Elektronik Posta Adresi : sirnak.genelsekreterlik@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2 Kalem Yakacak (Odun-Kömür) Malzeme alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ŞIRNAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ - ULUDERE DEVLET HASTANESİ - B.ŞEBAP DEVLET HASTANESİ -
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 20 takvim günüdür. Kömür: 25 kg`lık torbalar halinde teslim edilecektir. Odun: 5-15 çapında ve 40-80 cm uzunluğunda hazırlanmış şekilde teslim edilecektir. *Kömür:25 kg`lık torbalar halinde teslim edilecektir. * Odun: 5-15 çapında ve 40-80 cm uzunluğunda hazırlanmış şekilde teslim edilecektir. *Genel Sekreterliğimiz için 15.000 Kğ kömür ve 8.000 Kğ odun Şırnak Devlet Hastanesi Yanı Eko Çiftçiler Market Üzeri hizmet binasında bulunan kömür deposuna, *Uludere Devlet Hastanesi için 45.000 Kğ kömür ve 20.000 Kğ odun Uludere Devlet Hastanesi Hizmet Binasında bulunan kömür deposuna, *Beytüşşebap Devlet Hastanesi için 80.000 Kğ kömür ve 15.000 Kğ odun Beytüşşebap Devlet Hastane hizmet binasında bulunan kömür deposuna, Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 20 gün içinde teslimatları ve dağıtımları bitirmiş olacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞIRNAK İLİ GENEL SEKRETERLİĞİ CİZRE DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA ODASI
b) Tarihi ve saati : 15.08.2016 - 11:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekli Çevre ve Orman Bakanlığı veya Çevre İl Müdürlüklerinden alınmış “Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesini teklif dosyasında sunacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞIRNAK İLİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALAMA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞIRNAK İLİ GENEL SEKRETERLİĞİ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA CİZRE DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş