İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Yatılı Bölge Ortaokulu-75.yıl Cumhuriyet Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık
İşin Adı Durağan 75 Yıl Cumhuriyet Ybo 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yakacak Malzemeleri (Torbalanmış Kaloriferlik İthal Linyit Kömürü Ve 45 Kg’Lık Propan Sanayi Tüpü)
İlan Tarihi 08.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.08.2016 11:00:00
Son Teklif Tarihi 19.08.2016 11:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/305885

1-İdarenin
a) Adresi : BUZLUK MAHALLESI YUSUF KEMAL TENGIRSEK CD. NO:150 57700 DURAĞAN/SİNOP
b) Telefon ve faks numarası : 3684162950 - 3684161430
c) Elektronik Posta Adresi : 747744@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Yakacak Malzemeleri Alımı (Torbalanmış Kaloriferlik İthal Linyit Kömürü ve 45 kg'lık Propan Sanayi Tüpü)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 75 Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Kömür depoları ve 75 Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu yemekhanesi
c) Teslim tarihi : Kömürler sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk iş günü teslimata başlanacak olup teslimat 30.11.2016 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanacaktır. 45 kg'lık propan sanayi tüpleri ise yine sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk iş gününden itibaren okul idaresinin istediği tarih ve sayılarda yükleniciye en az üç gün önceden yazılı,sözlü veya telefonla haber verilerek talep edilecek ve teslimat okulların kapanacağı 09.06.2017 tarihine kadar devam edecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 75. Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğü Müdür Başyardımcısı Odası
b) Tarihi ve saati : 19.08.2016 - 11:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Kömüre teklif verecek isteklilerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış Katı yakıt satış satış izin belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı 75. Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 75. Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş