İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Zemin Üstü Elektronik Ağır Vasıta Kantarı Ve Kantar Kulübesi Alımı (Montajlı) Alımı
İlan Tarihi 08.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 22.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/294514

1-İdarenin
a) Adresi : Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Belediye Meydanı No: 1 48400 BODRUM/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2523161009 - 2523828572
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@bodrum.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2 adet Zemin Üstü Elektronik Ağır Vasıta Kantarı ve Kantar Kulübesi Alımı(Montajlı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1 adet Zemin Üstü Elektronik Ağır Vasıta Kantarı ve Kantar Kulübesi Mumcular Mahallesi ile Mazı Mahallesi arasındaki Belediye Kum Ocağına, 1 adet Zemin Üstü Elektronik Ağır Vasıta Kantarı ve Kantar Kulübesi ise Turgutreis Peksimet Mahallesi Asfalt Üretim Tesisi girişine Teknik Şartnameye uygun olarak çalışır vaziyette kurulumu yapılarak teslim edilecektir. Mumcular Mahallesi ile Mazı Mahallesi arasındaki Belediye Kum Ocağında elektrik aboneliği ile ilgili sorun çıkması durumunda ise Zemin Üstü Elektronik Ağır Vasıta Kantarı ve Kantar Kulübesi, Mumcular Mahallesindeki kademeye Teknik Şartnameye uygun olarak çalışır vaziyette kurulumu yapılarak teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici tarafından Teknik Şartnameye uygun olarak, 30 takvim günü içerisinde, kontrolleri yapılmış olarak çalışır vaziyette 1 adet kantar ve kulübesi Mumcular Mahallesi ile Mazı Mahallesi arasındaki Belediyemize ait Kum ocağına veya Mumcular Mahallesindeki kademeye, diğer kantar ve kulübesi de Peksimet Mahallesi 136 Ada 17 Parselde yeni kurulacak olan Asfalt Üretim Tesisine teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi No:1 Bodrum/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 22.08.2016 - 14:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

en az bir tanesini ihale dosyası içerisinde sunmak zorundadır.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Elektronik taşıt kantarı her türlü imalat, işçilik ve konstrüksiyon hatalarına karşılık mal kabulünden sonra 2 yıl elektronik, 5 yıl mekanik garantili olacaktır.  Bu sürede onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep etmeyecektir. Yüklenici tarafından onaylı olarak bu belge sözleşme esnasında sunulacaktır.

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Hizmet Yeterlilik Belgesi, 2009/23 AT Tip Onayı Belgeleri, CE Belgesi ve OIML Standartına uygun olduğunu gösteren belgeleri Teklif Mektubu ile birlikte ihale dosyasında sunulacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen ürünlere ait katalog, broşür, teknik resimler ve ilgili dökümanlar teklifle birlikte sunulacaktır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi No:1 Bodrum/MUĞLA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi No:1 Bodrum/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş