İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Arpaçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık
İşin Adı Arpaçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İle Bağlı Merkez Ve Köy Okullarında Kullanılmak Üzere 32250 Kg Tutuşturmalık Yarma Çam Odunu Alımı
İlan Tarihi 08.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.08.2016 10:30:00
Son Teklif Tarihi 15.08.2016 10:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/307099

1-İdarenin
a) Adresi : ORTA MAHALLE FİKRET AVCI CADDESİ KARS YOLU ÜZERİ 4 36730 ARPAÇAY/KARS
b) Telefon ve faks numarası : 4742812017 - 4742812256
c) Elektronik Posta Adresi : arpacay36@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
32250 KG TUTUŞTURMALIK YARMA ÇAM ODUNU 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : KALORİFERLİ OKULLARA ODUN DAĞITIM LİSTESİ Sıra NoOKULLARODUN MİKTARI (kg) 1ATATÜRK İLKOKULU 750 2İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 750 3DEĞİRMENKÖPRÜ ORTAOKULU 750 4KOÇ KÖYÜ ORTAOKULU 750 5ATÇILAR KÖYÜ ORTAOKULU 750 6TOMARLI KÖYÜ ORTAOKULU 750 7DOĞRUYOL KÖYÜ ORTAOKULU 750 8GÜLYÜZÜ KÖYÜ ORTAOKULU 750 9MELİK KÖYÜ ORTAOKULU 750 10KÜMBET İLKOKULU750 11ARPAÇAY ANAOKULU750 12ARPAÇAY İMAM HATİP LİSESİ750 SOBALI OKULLARA ODUN DAĞITIM LİSTESİ Sıra NoOKULLARODUN MİKTARI (KG) 1Akçakale İlkokulu750 2Akçalar İlkokulu 750 3Arslanoğlu İlkokulu750 4Aydıngün İlkokulu750 5Bardaklı İlkokulu750 6Büyük Çatma İlkokulu750 7 Bozyiğit İlkokulu750 8Carcı İlkokulu750 9Carcıoğlu İlkokulu750 10Çanaksu İlkokulu750 11Gediksatılmış İlkokulu750 12Göldalı İlkokulu750 13Gönülalan İlkokulu750 14Güvercin İlkokulu750 15Küçük Çatma İlkokulu750 16Karakale İlkokulu750 17Karaurgan İlkokulu750 18Kardeştepe İlkokulu750 19Kıraç İlkokulu 750 20Kuyucak İlkokulu750 21Küçükboğaz İlkokulu750 22Mescitli İlkokulu750 23Meydancık İlkokulu750 24 Okçuoğlu İlkokulu750 25Polatköy İlkokulu750 26Taşbaşı İlkokulu750 27Taşdere İlkokulu750 28Taşlıağıl İlkokulu750 29Tepecik İlkokulu750 30Tepeköy İlkokulu750 31Yalınçayır İlkokulu750
c) Teslim tarihleri : 19/09/2016-20/10/2016 TARİHLERİ ARASINDA MALIN TAMAMI TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Arpaçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , Latif AKÜZÜM Cad. Arpaçay/KARS
b) Tarihi ve saati : 15.08.2016 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

TAAHHÜT EDİLEN ODUNLARIN 10KG'LIK NUMUNELERİ AĞZI KAPALI TORBA İLE GETİRİLECEKTİR5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ARPAÇAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Arpaçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş