İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Taşınmaz Satılacaktır
İlan Tarihi 07.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 18.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE

ADA/ PARSEL NO.

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ

İDARE HİSSESİ

İMAR DURUMU

TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ORDU

ÜNYE

ATATÜRK

30 / 6

ARSA

1.632,00

TAM

İMARLI

2.040.000,00 TL

61.200,00 TL

18.08.2016

14:00


 

1 - Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2 - İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Esenevler Mah. Atatürk Bulvarı No: 380   55200 Atakum/SAMSUN adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3 - Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri ihale için;

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz geçici teminat mektubu (Geçici teminat mektubu 2886 sayılı ihale kanunun 26 ve 27 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir),

b) Gerçek kişi olması durumunda noter tasdikli imza beyanı, T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı örneği ve İkametgah Belgesi,

c) Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi ve Vergi Levhası,

d) Vekaleten katılacakların noter tasdikli Vekaletnamesi ve İmza Beyannamesi,

e) Tebligat için Türkiye'de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı,

sunulması zorunludur.

4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - İhaleye ait şartname ve diğer evraklar Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Esenevler Mah. Atatürk Bulvarı No: 380   55200 Atakum/SAMSUN adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir. Ordu İli Ünye İlçesi Atatürk Mahallesinde yer alan 30 Ada 6 Parsel numaralı satış için bir şartname bedeli olan 150,00 TL. (YüzElliTürkLirası)’nınKarayolları 7. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne yatırılması suretiyle şartname alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

6 - İhale ile ilgili giderler (Vergi, KDV, Resim, Harç, İhale İlan giderleri ve diğer ödenmesi gereken giderler) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.

7 - İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü EsenevlerMah. Atatürk Bulvarı No: 380   55200 Atakum/SAMSUN adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar (18.08.2016 tarih ve saat:14:00'a kadar) Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Esenevler Mah. Atatürk Bulv. No:380   55200 Atakum/SAMSUN adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9 - İhaleye teklif verecek alıcılarca belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

10 - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

11 - İhale konusu işe ait şartname düzenlenecek olup, ihale sonucunda peşin ödeme halinde sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme bedelinin taksitli ödenmesi halinde sözleşme imzalanacaktır. Ödemenin kalan tutarı, sözleşmede belirtilen ödeme planına TÜİK tarafından açıklanan aylık Yİ-ÜFE oranları ilave edilecektir.

12 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13 - İhale en yüksek teklif üzerinden, her pey artırımı 1.000,00 TL.(BinTürkLirası) olarak uygulanacaktır.

İlan olunur.


Yeterlilik
Paylaş