İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tire Belediye Başkanlığı- İzmir
İşin Adı Arsa Satılacaktır
İlan Tarihi 06.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 17.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

1 - Mülkiyeti Tire Belediyesine ait, İzmir İli, Tire İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan pafta, 1672 ada 1 parsel numaraları aşağıda belirtilen imar planında (Ticaret - Turizm ) olan 1 adet arsa, 2886 Sayılı İhale Kanunun 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” arttırma suretiyle satış ihalesi yapılacaktır.

2 - Adı geçen arsanın satış ihalesi 17.08.2016 Çarşamba günü saat 10.00’da Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 19 TİRE/İZMİR adresindeki Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak olan Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 1 adet arsa:

 

Sıra No

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Cinsi İmar Durumu

M2

Muhammen Bedeli

Teminat Bedeli

1

Cumhuriyet

 

1672

1

Arsa (Ticaret - Turizm)

4611,21

2.500.000,00 TL

75.000,00 TL


 

4 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a) Teklif Mektubu

b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

f) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

ı) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

j) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemiz Emlak Servisinden alınmış borcu yoktur belgesi

5 - Adı geçen taşınmazın satış bedeli 8 eşit taksit’de ödenecek olup, %18 KDV peşin ödenecektir.

6 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır.

7 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)

8 - Kapalı Teklif Usulü Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 17.08.2016 Çarşamba günü saat 09:30’akadar Yazı İşleri Müdürlüğünden alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

9 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 1.000,00 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

11 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yazılı olanlar doğrudan veya dolaylı yollardan ihaleye katılamazlar.

12 - Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 1672 Ada 1 parselde kayıtlı toplam 1 adet arsanın satış ihalesine katılmak isteyenlerin geçici teminat makbuzları ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları ilan olunur.


Yeterlilik
Paylaş