İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Pertek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-
İşin Adı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Temel Eğitim Okullarına Yakacak Alımı İşi (Kömür Ve Odun) Alımı
İlan Tarihi 09.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 17.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/307761

1-İdarenin
a) Adresi : İSTİKLAL MAHALLESİ ATATÜRK CAD. 7 PERTEK/TUNCELİ
b) Telefon ve faks numarası : 4286512481 - 4286513077
c) Elektronik Posta Adresi : 205473@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
40 Ton İthal Linyit Kömür(Fındık), 7 Ton İthal Linyit Kömür (Sobalık Kömür Ceviz), 68 Ton İthal Linyit Kömür (Portakal),16 Ton Meşe Odunu 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Malzemeler Pertek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün teknik şartnamede belirtiği okulların depolarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben işe başlanılacak ve 10 gün içinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Oluşturulan Muayene ve Kabul komisyonu nezaretinde teknik şartnamede belirlenen okullara yükleme-boşaltma yüklenici firmaya ait olmak üzere teslimi yapılacaktır


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstiklal Mah. Atatürk Cad. No:7 Pertek/TUNCELİ
b) Tarihi ve saati : 17.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş