İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Mesudiye Orman İşletme Müdürlüğ- Ordu
İşin Adı 2016-2017 Kış Sezonunda Isınma Amaçlı Kullanmak Üzere Kalorifer Kömürü
İlan Tarihi 09.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.08.2016 15:00:00
Son Teklif Tarihi 17.08.2016 15:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/309870

1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAHALLESİ GELİNCİK SOKAK NO:60 52900 MESUDİYE/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 4527612116 - 4527612545
c) Elektronik Posta Adresi : mesudiyeisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
100 Ton Isınma Amaçlı Kalorifer Kömürü (Karpuz Tipi) 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 80 ton kömür Mesudiye Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Kömür deposuna, 20 ton kömür Mesudiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Ordu ili, Mesudiye ilçesi, Topçam Mahallesinde bulunan Topçam Orman İşletme Şefliği İdare Binası Kömür deposuna
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip teknik şartnamesinin 5. maddesindeki esaslara göre teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MERKEZ MAHALLESİ GELİNCİK SOKAK NO:60 52900
b) Tarihi ve saati : 17.08.2016 - 15:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün "Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi" ile ilgili 2010/14 sayılı genelgesi (Yürürlükte) gereği ihaleye katılmak için ; ithalatçılar İthalatçı Kayıt Belgesini, üreticiler Uygunluk İzin Belgesini, dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesini ve satıcılar ise herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesini teklikleri kapsamında sunmak zorundadır.

2) İhaleyi kazanan ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı, katı yakıta ilişkin bilgi ve belgeleri (uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi, miktar vb.) ihalenin yapıldığı ilin ve ihaleye katılıma esas belgenin alındığı ilin çevre şehircilik il müdürlüğü ile sözleşmeden önce idareye vermek zorundadırlar.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Ürüne ait Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) alınan Uygunluk Belgesi veya ürüne ait (TSEK) Belgesi (Kalite Uygunluk Belgesi) Muayene ve kabul aşamasında idareye teslim edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı MESUDİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MESUDİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş