İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Karamanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Burdur
İşin Adı İlk Ve Ortaokulların Kışlık Yakacak Alımı
İlan Tarihi 09.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 22.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/308838

1-İdarenin
a) Adresi : PAZAR MAHALLESİ ÖZEL İDARE BİNASI KAT:1 KARAMANLI CUMHURİYET 1 15700 KARAMANLI/BURDUR
b) Telefon ve faks numarası : 2435313990 - 2485313835
c) Elektronik Posta Adresi : karamanlimem@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İLKÖĞRETİM OKULLARINA 43 TON İTHAL FINDIK KÖMÜR, 31 TON İTHAL CEVİZ KÖMÜR VE 4 TON KIYILMIŞ ÇAM ODUNU ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kömür, merkezden Cumhuriyet, Gazi Ortaokulu, Atatürk, N.Güvener, Devrim İlkokulunun depolarına teslim edilecektir. Kömürün nakliyesi ve teslimi sadece mesai saatlerinde olacaktır.
c) Teslim tarihi : EN GEÇ iİHALE TARİHİNDEN 15 GÜN SONRA KÖMÜR VE ODUN OKULLARA TESLİM EDİLMİŞ OLACAK.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KARAMANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR LÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 22.08.2016 - 14:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Özellikler

Sınırlar

Toplam Kükürt (kuru bazda)

: En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)

Alt Isıl Değer (kuru bazda)

: En az 7500 Kcal/kg (+üzeri)

Uçucu Madde (kuru bazda)

:% 12-31 (+2 tolerans)

Toplam Nem (orijinalde)

:En çok % 10 (+1 tolerans)

Kül (kuru bazda)

: En çok %16 (+2 tolerans)

Boyut* (satışa sunulan)

: 18-150 mm ( en çok ±% 10 tolerans)

 

:

 

:5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KARAMANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE EKAPadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARAMANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR LÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 15 (on beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş