İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tüvasas Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma Daire Başkanlığı
İşin Adı Korozyon Test Kabini Alımı
İlan Tarihi 09.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 16.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/274734

1-İdarenin
a) Adresi : MİTHATPAŞA MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:131 54100 ADAPAZARI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası : 2642751660 - 2642751679
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tuvasas.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 ADET KOROZYON TEST KABİNİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TÜVASAŞ/ADAPAZARI
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 30 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. / ADAPAZARI / SAKARYA
b) Tarihi ve saati : 16.08.2016 - 14:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

İHALEYE ÜRETİCİ FİRMALAR VEYA YETKİLİ SATICILAR KATILABİLİRLER.

- İstekli imalatçı ise bağlı bulunduğu meslek veya sanayi odasından alınmış imalat yeterlik belgesi,

- İstekli imalatçı ise sanayi sicil belgesi,

- İstekli imalatçı ise kapasite raporu,

- İstekli imalatçı ise imalatçılığını gösteren diğer belgeler,

YUKARIDAKİ BELGELERDEN HERHANGİ BİRİNİN SUNULMASI YETERLİ OLACAKTIR.

- İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve imalatçısına ait olmak üzere yukarıda belirtilmiş belge/belgeler, (Yetkili satıcılık belgesinin ekinde, belgeyi imzalayan kişinin, yetki veren şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair belgeler de bulunması zorunludur.)

- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde, faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi 

NOT: YETKİLİ SATICILARIN İHALEYE TEKLİF VERMESİ HALİNDE SATIŞ, EĞİTİM VE SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETLERİNİ VERMEK İÇİN ÜRETİCİ FİRMA TARFINDAN YETKİLENDİRLDİĞİNE DAİR BİLGİ VEYA BELGELERİ SUNACAKLARDIR.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İSTEKLİLER, TEKLİF EDİLEN KABİN İLE İLGİLİ OLARAK SATIN ALMA TARİHİNDEN İTİBAREN 10 YIL SÜREYLE, TÜVASAŞ'IN İHTİYAÇ DUYABİLECEĞİ HER TÜRLÜ YEDEK PARÇANIN TEMİN EDİLEBİLECEĞİNE VE CİHAZIN BAKIM VE ONARIMININ YAPILABİLECEĞİNE DAİR BEYAN YAZISI VE FİYATLANDIRILMIŞ YEDEK PARÇA LİSTESİNİ TEKLİF EKİNDE SUNACAKLARDIR.

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

-  TSE EN ISO 9227 TEMMUZ 2012 VE ASTM B117 STANDARTLARINA UYGUN ÇALIŞTIĞINI GÖSTERİR ÜRETİCİ VEYA İSTEKLİ BEYANI

- CE BELGESİ

- ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

- İSTEKLİLER TEKLİFLERİNDE TEKNİK ŞARTNAMENİN BÜTÜN MADDELERİNE TEK TEK VE TEKNİK ŞARTNAMEDE KULLANILAN SIRA NUMARASINI BELİRTEREK AYRINTILI, TAM VE TÜRKÇE OLARAK CEVAP VERECEKLER VE TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.

- İSTEKLİLER KABİNE AİT TANITICI BROŞÜRLERİ TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TÜVASAŞ - Satınalma Dai. Başkanlığı / Araştırma ve İhale Hazırlama Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 
55 TRY (Türk Lirası)doküman bedelini VAKIFLAR BANKASI ADAPAZARI ŞUBESİNE ( IBAN NO: TR92 0001 5001 5800 7265 4647 38 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü - GENEL EVRAK ŞEFLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş