İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı K.y.k. Ağrı İl Müdürlüğü Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
İşin Adı Abdurrahim Arvasi Yurdu , Ümmü Eyyüb Yurdu ,ishak Paşa Yurdu Ve Ahmed-i Hani B Blok Yurdu Parmak İzi Kurulum Sistemi Malzeme Alımı
İlan Tarihi 09.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 25.08.2016 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay

İhale ilanının 4.3.1 maddesinde belirtilen satış sonrası bakım ve onarımına ilişkin belgeler kısmı sehven yazılmıştır.

İhale ilanının 4.3.2.1 maddesinde belirtilen standarda ilişkin belgeler sehven yazılmıştır.4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2016/305210

1-İdarenin
a) Adresi : FIRAT MAHALLESİ YAŞAR KEMAL CADDESİ 217 04100 MERKEZ AĞRI MERKEZ/AĞRI
b) Telefon ve faks numarası : 4722152080 - 4722152088
c) Elektronik Posta Adresi : sevaslan@kyk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
ABDURRAHİM ARVASİ YURDU , ÜMMÜ EYYÜB YURDU ,İSHAK PAŞA YURDU VE AHMED-İ HANİ B BLOK YURDU PARMAK İZİ KURULUM SİSTEMİ MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kredi ve Yurtlar Kurumu Ağrı İl Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 30 gün gün sonra tek seferde alınacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kredi ve Yurtlar Kurumu Ağrı İl Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 25.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI İÇİN İSTEKLİNİN VE YA ÜRETİCİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINDAN ALINMIŞ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİK BELGESİ VE GARANTİ BELGESİ TEKLİF İLE BİRLİKTEM SUNULACAKTIR.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI İÇİN YERLİ MALI BELGESİ VEYA TSE VEYA TSEK BELGELERİ OLACAKTIR.BU BELGELERDEN HERHANGİ BİRİ TEKLİF İLE BİRLİKTE İDAREYE SUNULMALIDIR.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ TÜM MADDELERE ,TÜM ALT MADDELERİ VE BENTLERİ İLE TÜM FIKRALARINA SIRASI VE MADDE NUMARASI İLE BİRLİKTE TAMAMINA VERİLEN CEVAPLARI GÖSTERİR BELGE5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Ağrı İl Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kredi ve Yurtlar Kurumu Ağrı İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.