İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Jandarma Ted.mrkz.k.lığı(güvercinlik/ankara) İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı
İşin Adı 4 Adet Zırhlı İş Makinası Aracı (Loder)
İlan Tarihi 09.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 23.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2016/287118
İşin Adı : 4 Adet Zırhlı İş Makinası Aracı (Loder)
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : ORG.EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI (ISTANBUL YOLU CARREFOURSA ALISVERIS MERKEZI KARSISI ) 06797
b) Telefon ve faks numarası : 3125105636 - 3122780567
c) Elektronik posta adresi :
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 ADET ZIRHLI İŞ MAKİNASI ARACI (LODER)
b) Teslim [yeri / yerleri] : ANKARA JANDARMA DEPO KOMUTANLIĞI GÜVERCİNLİK\ANKARA
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 02 ARALIK 2016 TARİHİNE KADAR DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 2 NO. LU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI GÜVERCİNLİK\ANKARA
b) Tarihi ve saati : 23.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.3.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.3.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.5. Bu şartnamenin ekinde yer alan, 2010 / 87 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.6. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen birim fiyat teklif mektubu,

4.7. Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.9. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu ihale dokümanında belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15. maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

4.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

4.11.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.11.1. Yüklenici; ISO-9001 (DOKUZBİN BİR), ISO 9002 (DOKUZBİN İKİ), AQAP 2110 (İKİBİNYÜZON) belgelerinden herhangi birine sahip olduğunu belgeleyecektir.

4.11.2. Yüklenici tarafından ihale esnasında zırhlandırma işleminde kullanılacak malzemelerin cins, oran ve kullanım yeri bilgilerini içeren “Detaylı Zırhlama Projesi” verilecektir.

4.11.3. Yüklenici tarafından ihale esnasında araçta kullanılacak zırh malzemesinin TSE EN 1522 Seviye FB7, camın TSE EN 1063 Seviye BR7 koruma özelliğine sahip olduğunu belirten sertifikaları verecektir.

4.12. İstekliler bu şartname ekinde örneği bulunan HİZMETE ÖZEL GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİNİ teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

5. İstekliler idari şartnamedeki her maddeyi sıraya göre tek tek cevaplandıracaklardır. İdari şartnamenin maddelerine verilmiş olan cevaplar eklerini de kapsar. İdari şartnameye verilecek cevaplar belge ve açıklama gerektirmeyen maddeler için “ Okunmuş, anlaşılmış ve aynen kabul edilmiştir.” şeklinde cevap verilecektir. “Bütün şartları kabul ediyoruz”, “Evet/Hayır” şeklindeki ifadeler geçerli sayılmayacaktır. Belge istenen maddelerde istenen belgeler şartname cevap eki olarak verilecektir. Belge gerektiren maddeler için istekli açıklama yapabilir veya ek sunabilir. İsteklinin idari şartnameye vereceği cevaplar belgesinde idari şartname maddelerini tekrar yazmasına gerek yoktur(Madde numaralarının yazılması yeterlidir).

6. İhale dokümanı bedelsiz olarak idareden temin edilebilir.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. (Teklif geçerlilik süresinden itibaren en az 30 gün veya daha fazla olmalıdır.)

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüzelli) takvim günüdür.

11. Bu ihaleye konsorsiyumlar teklif veremez,

12. İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.

13. Bu ihaleye yeterlilik kriterlerini taşıyan tüm istekliler katılabilir.

 


Paylaş