İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı- Ankara
İşin Adı 2 Adet Polish Filtre
İlan Tarihi 09.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.08.2016 14:30:00
Son Teklif Tarihi 24.08.2016 14:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2016/285173
İşin Adı : 2 Adet Polish Filtre
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010
b) Telefon ve faks numarası : 3122942000 - 3122942245
c) Elektronik posta adresi :
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.etimaden.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet 135 m3/h besleme kapasiteli Polish filtre temini
b) Teslim [yeri / yerleri] : Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bandırma / BALIKESİR
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlanacak olup teslim süresi işe başlama tarihini müteakip 180 (yüzseksen ) takvim günüdür. Bu süreye montaj ve devreye alma süreleri de dâhildir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 24.08.2016 - 14:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İstekliler;

 

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3),

 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4.1.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),

 

4.1.7. Tüzel kişi tarafindan iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge (Ek-5),

 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

 

4.1.9. Mali Durum Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.

 

4.1.10. İş Deneyim Belgesini,

İsteklilerin İş bitirme belgesi veya kapasite raporundan birini sunması yeterlidir.

- İstekliler iş bitirme belgesi sunması halinde; teklif ettikleri bedelin en az %30’u oranında iş bitirme belgesi sunacaklardır.

-İstekliler Kapasite raporu sunması durumunda; imalatçıya ait kapasite raporunu sunacaklardır.

 

4.1.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler,

İş deneyim belgesinde, Katı Sıvı ayrımı yapan tipteki Basınçlı-Vakumlu Filtreler veya Kurutucu veya Evaporatör veya Kristalizatör imalatı ve/veya satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

Kapasite raporu, işin süresi içerisinde (180 gün) benzer iş tanımında belirtilen ekipmanlardan en az 1 adet üretebildiğini gösterecektir

 

4.1.11. Teknik Şartnamenin “Teklif ile Birlikte verilecek belge ve bilgiler” başlıklı 6.1 maddesinde istenen bilgi ve belgeler

 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

 

4.2.1.İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 ve 4.1.3. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

 

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5.İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, doküman satış bedelini T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki 37712245-5001 nolu hesaba Iban No: TR08 0001 0017 4537 7122 4550 01'lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret ünvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (0312) 294 22 45 numaralı faksına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.Söz konusu 2 Adet polish filtre yatırım teşvik kapsamında olup KDV istisnasından faydalandırılacaktır.

7.Teklifler 24.08.2016 Çarşamba günü, saat 14:30’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin ulaşmamasından veya geç ulaşmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8.Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

 


Paylaş