İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.ş (botaş) Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü- Ankara
İşin Adı Enerjisa Ezine Rm/a İstasyonu Satışı
İlan Tarihi 09.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 15.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2016/304267
İşin Adı : Enerjisa Ezine Rm/A İstasyonu Satışı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Pazarlık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : ESKISEHIR YOLU 23. KM YAPRACIK MEVKII 23. KM
b) Telefon ve faks numarası : 3122973600 - 3122998300
c) Elektronik posta adresi : busra.arslan@botas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.botas.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Demontaj süreci başlatılmış olan BOTAŞ mülkiyetindeki Enerjisa Ezine RM/A İstasyonu Satışı işidir.
b) Teslim [yeri / yerleri] : Enerjisa Ezine RM/A İstasyonu
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : -
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Enerjisa Ezine RM/A İstasyonu
b) Tarihi ve saati : 15.08.2016 - 14:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.2.Bu ihalede verilen en yüksek teklif en avantajlı teklif olarak kabul edilecektir

4.3.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale Doküman bedelini İdarenin hesabına yatırması zorunludur.

4.4.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Doğalgaz işletmeleri Bölge Müdürlüğü, Haberleşme Birimi, Eskişehir Yolu 25.km Yapracık Mevki Etimesgut / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

4.5. Teklif mektupları, bu şartname ekinde yer alan standart form örneğine uygun şekilde istekli tarafından doldurulmuş, imzalanmış ve (varsa) kaşelenmiş olarak sunulacaktır.

4.6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırk beş) takvim günüdür.

4.7. BOTAŞ, bu ihalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.


Paylaş