İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Burdur Şeker Fabrikası
İşin Adı Fabrikamız Meydan Hizmetlerinin İş Makineleri İle Yapılması Ve Flitrasyon Toprağı İle Atık Malzemelerin Gösterilen Yere Atılması Ve Düzenlenmesi İşi İhale Edilecektir
İlan Tarihi 09.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.08.2016 14:30:00
Son Teklif Tarihi 22.08.2016 14:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

İhale kayıt numarası                :  2016/306107

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah.Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220   BURDUR

b) Telefon ve faks numarası    :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu hizmetin

a) Adı, niteliği ve miktarı        :  Fabrikamız kampanya süresince (tahmini 120 gün) en az 3 damperli (en az 15 ton kapasiteli) kamyon ve bir adet kova hacmi en az 2,0 m3 olan yükleyici ile aşağıda yazılı işlerin yapılmasıdır. Döküm ücreti İdaremiz tarafından ödenecektir.

İŞİN ADI

GÜNLÜK TON

TAŞIMA UZAKLIĞI (MT)

Gelen kok kömürünün silolanması

  20

-

Kireç ocağı önüne kireçtaşı taşınması

250

150

Kireç ocağı önüne kok kömürü taşınması

  20

100

Kuyruk yüklenmesi

  40

-

Kireçtaşı eleğinin altından çıkan balastın alınması

  15

300

Pancar Anal. Labçıkan günlük pancarın silolara taşınması

    6

300

Kireçtaşı pasasının Fabrika içine uygun sahaya taşınması

40 m3

150

Pancar torağının taşınması

40 m3

Burdur Belediyesi arıtma tesisi içerisinde bulunan çiçek toprağı döküm sahası (2,8 km)

Filtre torağının taşınması

225 m3

Bügdüz yolu üzerindeki Burdur Belediyesi çöp depolama sahası (7 km)

Taş, kum taşınması

15 m3

Bügdüz yolu üzerindeki Burdur Belediyesi çöp depolama sahası (7 km)


b) Yapılacağı yer                    :  Burdur Şeker Fabrikası ve Belediye çöp döküm yeri

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  22.08.2016 Pazartesi günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 22.08.2016 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.


Yeterlilik
Paylaş