İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğü
İşin Adı 1 Adet 500 Kg Kapasiteli Çift Potalı İndüksiyon Ocağı Alımı İhale Edilecektir
İlan Tarihi 09.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 19.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

1 Adet 500 Kg Kapasiteli Çift Potalı İndüksiyon Ocağı Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          :  2016/294497

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Cumhuriyet Caddesi 60300   Turhal TOKAT

b) Telefon ve faks numarası                :  3562753530 - 3562753539

c) Elektronik Posta Adresi                  :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)                     : 

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1 Adet 500 Kg Kapasiteli Çift Potalı İndüksiyon Ocağı Alımı

b) Teslim yeri                                      :  MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşme Sonrası en geç 90 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  19/08/2016 - 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin yada şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

8 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

Yeterlilik
Paylaş