İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Çorum
İşin Adı İthal Kömür Ve Tutuşturucu Kuru Odun Alımı
İlan Tarihi 10.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.08.2016 10:30:00
Son Teklif Tarihi 18.08.2016 10:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/312538

1-İdarenin
a) Adresi : ÇESME MH HÜKÜMET KONAGI ZEMIN KAT EVRENSEL CD. 44 19070 OĞUZLAR/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3645617018 - 3645617377
c) Elektronik Posta Adresi : oguzlar19@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İthal Kömür 37 TON Tutuşturucu Kuru Odun 10 ster
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : S.No.Okulun Adıİthal Kömür (TON)Tutuşturucu Kuru Odun Okulun Adresi 1Oğuzlar İlköğretim Okulu504 Çeşme Mh.Oğuzlar/ÇORUM 2Ağaççamı İlköğretim Okulu203Ağaççamı Köyü Oğuzlar /ÇORUM 3Kayı İlköğretim Okulu153Kayı Köyü Onbeşevler Mezrası Oğuzlar ÇORUM S.No. Okulun Adıİthal Kömür (TON) Tutuşturucu Kuru Odun SterOkulun Adresi 1Oğuzlar İlkokulu15 4Birtatlı Mh.Oğuzlar/ÇORUM 2Ağaççamı İlköğretim Okulu154Ağaççamı Köyü Oğuzlar /ÇORUM 3Oğuzlar Ortaokulu72Çeşme Mh.Oğuzlar ÇORUM TOPLAM85 10
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yükleniciye tebliğinden itibaren işe başlanır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu Oğuzlar /ÇORUM
b) Tarihi ve saati : 18.08.2016 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-Çorum Valili Mahalli Çevre Kurulunca verilen İthal Kömür Satış, Pazarlama izin Belgesi. Yetki Belgesi    (Teklif edilen ürün için)

2-İhale Konusu Kömürün ihale dokümanında ve teknik şartnamede belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referanslı laboratuarları veya yetki belgesi olan herhangi bir kalite kontrol kuruluşunca verilmiş kalite belgesi(KÖMÜR ANALİZ RAPORU)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale Dokümanı Satış bedeli Oğuzlar Malmüdürüğüne yatırıldıktan sonra oradan alınacak dekont veya makbuz karşılığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu Oğuzlar /ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş