İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü- Kastamonu
İşin Adı Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü 7200 Kcal/Kg Alt Isıl Değerli (Orjinalde) İthal Taş Kömürü Alımı
İlan Tarihi 10.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.08.2016 10:30:00
Son Teklif Tarihi 18.08.2016 10:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/310915

1-İdarenin
a) Adresi : Fatih Mah. Atatürk Cd. No:24/A - 37770 PINARBAŞI/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3667712015 - 3667712140
c) Elektronik Posta Adresi : serdalince@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
90 Ton. ithal 7200 kcal7kg altısıl değerli (Orjinalde) taş kömürü
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü Ambarı
c) Teslim tarihi : İşe başlangıcını izleyen ilk 15 takvim günü içerisinde 30 Tonu olmak üzere toplam iş süresi içerisinde geri kalan malın teslimi öngörülmektedir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fatih Mah. Atatürk Cd. No:24/A - 37770 - PINARBAŞI / KASTAMONU
b) Tarihi ve saati : 18.08.2016 - 10:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Kastamonu il sınırları içerisinde ithal kömür satışı yapacak firmalar, İlgili İl Müdürlüğünden, Satış İzin belgesi almış olması gerekmektedir ayrıca Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesi almış olması gerekmektedir


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

Kastamonu il sınırları içerisinde ithal kömür satışı yapacak firmalar, Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, Satış İzin belgesi almış olması gerekmektedir ayrıca Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesi almış olması gerekmektedir

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İlgili malın belirtilen özelliklere haiz olduğuna dair geçerli resmi laboratuvar sonuçları istenmektedir. Bu belge Mal teslimi aşamasında Kontrol komisyonunca alınan numunenin yapılan analiz raporuyla teknik şartnamenin 17. maddesinde belirtilen şekilde uyumlu olmalıdır. İhaleye verilen analiz raporu teslim edilecek malla belkirtilen şekilde uyumlu olmak zorundadır. İhale dosyasına sadece bir adet laboratuvar analiz raporu konulacaktır. Bu rapor ihale aşamasında kritik önem taşıdığından teklif edilen mal olarak değerlendirilmektedir. Birden fazla laboratuvar analiz raporu verilmesi halinde Orjinalde en yüksek Alt Isıl değere sahip rapor teklife esas olarak değerlendirileceğinden, yüklenici en az yönetmelik değerlerini sağlamak koşuluyla teklif raporda belirtilen şartları sağlayan malı teslim etmek zorundadır.

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İhaleye katılımcıların Kastamonu ilinden Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almış olması gereklidir. İlde istenilen belgeyi almamış olan ithalatçılar için İthalatçı Kayıt belgesi, satıcılar için her hangi bir ilden alınmış ve satıcısı tarafından fotokopisi onaylatılmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesini almış olması gerekir.

4.3.2.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İlgili İl Müdürlüğünden "Satış İzin Belgesi" almış olması gereklidir

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler Teklif edilen Mala ilişkin 10 kg dan az olmamak üzere ihaleden önce numune teslim edeceklerdir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu Fatih Mah. Atatürk Cd. No:24/A - 37770 - PINARBAŞI / KASTAMONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş