İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sulusaray -ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü-okul Öncesi Ve İlköğretim Okulları- Tokat
İşin Adı 84 Ton İthal Portakal Kömür, 17 Ton İthal Ceviz Kömür Ve 21,95 Ton Kuru Gürgen Odunu
İlan Tarihi 10.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.08.2016 11:00:00
Son Teklif Tarihi 18.08.2016 11:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/308464

1-İdarenin
a) Adresi : Atatürk cad. 60870 SULUSARAY/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3566516356 - 3566516239
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
84 ton ithal portakal Kömürü( 7000 call. -+200 tolerans) 17 ton ithal ceviz kömür (6400 call.-+200 tolerans) 21,95 ton Kuru gürgen Odunu (30 cm ebatında kesilmiş, doğranmış)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : SIRA NOOKUL ADIPORTAKAL KÖMÜRCEVİZ KÖMÜRGÜRGEN ODUNU 1Sulusaray İlkokulu9 ton-2, 5 ton 2Atatürk İlkokulu/ortaokulu14 ton-2, 5 ton 3Fatih İlkokulu/ortaokulu16 ton-2, 95 ton 4Alpudere İlkokulu- 3 ton1, 5 ton 5Alanyurt ilkokulu/ortaokulu14 ton-2, 5 ton 6Ballıkaya ilkokulu8 ton-- 7Balıkhisar İlkokulu-2 ton1, 5 ton 8Belpınar İlkokulu-3 ton1, 5 ton 9Buğdaylı İlkokulu-3 ton1, 5 ton 10Dutluca Ş.S.BEZER İlkokulu11 ton-- 11Dutluca Cumhuriyet Ortaokulu12 ton-2, 5 ton 12Sarıyaprak İlkokulu-3 ton1, 5 ton 13 Tekkeyeni İlkokulu -3 ton1, 5 ton TOPLAM84 ton17 ton21, 95 ton
c) Teslim tarihi : sözleşme imzalandıktan sonra 3 iş günü içerisinde işe başlanacak olup, işe başladıktan sonra 10 iş gününde iş teslim edilmiş olacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sulusaray/TOKAT
b) Tarihi ve saati : 18.08.2016 - 11:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-YETKİ BELGESİ

2-KATI YAKIT SATICI KAYIT BELGESİ

3-ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAK SATIŞ İZİN BELGESİ

4-TSE VE KALİTE BELGESİ

5- KÖMÜR ANALİZ RAPORU


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

Yetki Belgesi

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

TSE ve Kalite Belgesi

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Oda Sicil Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Faliyet Belgesi5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sulusaray/TOKAT adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sulusaray/TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş