İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Lüleburgaz Malmüdürlüğü- Kırklareli
İşin Adı Taşınmaz Satılacaktır
İlan Tarihi 10.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.08.2016 11:00:00
Son Teklif Tarihi 22.08.2016 11:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

Sıra No

Mahallesi

Cinsi

İmar Durumu

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Haz. His.

Muhammen Bedeli (TL)

% 20 Geç. Tem. (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kurtuluş Mahallesi

Arsa

2. ve 3 Derece Kentsel Bölgesel İş Merkezi Alanı

1309

1

10.917,90 m2

Tam

4.950.000,00

990.000,00

22.8.2016

11:00


 

Yukarıda, Mahallesi, Cinsi, İmar, Ada, Parsel, yüzölçümü, hazine hissesi, tahmini bedelleri, %20 geçici teminatları, ihale tarihi ve saati yazılı bulunan Taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Lüleburgaz Malmüdürlüğünde 2886 Sayılı Kanunun 13. maddesine istinaden oluşturulan komisyonca satışı yapılacaktır.

İsteklilerin Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. Numarasını, Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzla yada Banka Teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte) özel kişiler adına girilmesi halinde Vekaletname, Tüzel kişi adına girilmesi halinde 2016 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküleri, müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Ortaklık sözleşmesi, imza sirküleri) ile birlikte ihale saatine kadar Komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

Postayla başvuruda bulunacak isteklilerin gönderecekleri Teklif Mektubu ve diğer belgeleri iadeli taahhütlü olarak göndermeleri ve ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Taşınmaz malların satış işlemlerine ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Malmüdürlüğümüzde ücretsiz olarak görülebileceği ilan olunur.

Yeterlilik
Paylaş