İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Balıkesir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğ
İşin Adı Taşınmaz Satılacaktır
İlan Tarihi 10.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.08.2016 10:20:00
Son Teklif Tarihi 23.08.2016 10:20:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

TABLO I                                                                                                                                   SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ

Sıra No.

Taşınmaz No

İli

İlçesi

Mahalle

Mevkii /Sokağı

Pafta

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü (m2)

Hazine Hissesi

İmar Durumu

Tahmin Edilen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

10010113748

Balıkesir

Altıeylül

Plevne

-

156

1022

1

Hali Arazi

4.880,00

Tam

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 0,40Emsalli Sanayii Alanında Kalmaktadır.

2.050.000,00

410.000,00

23.08.2016

10:20


 

1 - Yukarıda nitelikleri mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Balıkesir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - İhalelere katılmak isteyen isteklilerin;

a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralarını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

3 - İhaleye ait şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Balıkesir Defterdarlığında (Milli Emlak Müdürlüğü) görülebilir.

4 - İhale, Balıkesir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.

6 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7 - İhale ilanı http://www.bal-def.gov.tr adresinde görülebilir.

Yeterlilik
Paylaş